003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Roczny program współpracy na rok 2020
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 13.11.2019
Liczba wyświetleń: 4246
PDF
DRUKUJ
grafika

Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.


§ 1. 1. Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, określa formy, zasady i zakres współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.
2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
2) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., na rok 2020;
3) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską w Chodzieży;
4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Chodzieży;
5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację zadań gminy w 2020 roku;
6) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.
§ 3. 1. Podstawowym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami.
2. Cele szczegółowe programu:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;
2) określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;
3) tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Ze strony gminy program realizują:
1) Rada Miejska w Chodzieży – w zakresie uchwalenia programu;
2) Burmistrz Miasta Chodzieży – w zakresie współpracy, przyznawania dotacji celowych i innych form udzielania pomocy;
3) Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami.
§ 4. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych przez organizacje oraz inne podmioty, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy;
2) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
3) partnerstwa – strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) jawności, uczciwej konkurencji – zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
§ 5. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy przy
spełnieniunastępujących warunków:
1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy,
2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa,
3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.
§ 6. 1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:
1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
2. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:
1) wymiana informacji o podejmowanych działaniach;
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
3) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu;
4) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu gminy,
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji do projektów uchwał, na etapie ich tworzenia;
6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.
§ 7. 1. Zadania, które w roku 2020 gmina w szczególności będzie wspierać:
1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu miasta;
2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji;

3) organizacja działań rehabilitacyjnych, aktywizujących i integracyjnych dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych;
4) upowszechnianie tradycji i historii Chodzieży;
5) organizacja imprez społeczno-kulturalnych;
6) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej chodzieskich seniorów, promocji zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym;
8) zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach;
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
12) działania związane z rewitalizacją,
13) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
14) upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, własciwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
16) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
2. Określenie zadań wymienionych w ust. 1 jako priorytetowe nie wyklucza wspomagania innych zadań pożytku publicznego w roku 2020, w miarę dysponowania przez gminę odpowiednimi środkami.
3. Gmina będzie współpracować z organizacjami również w zakresie promocji gminy.
§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 9. Program będzie realizowany poprzez:
1) przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie;
2) wspólne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i społecznych na terenie gminy;
3) wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.
§ 10. W 2020 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 566.070,00 zł. Powyższe środki zapewnione zostaną w budżecie gminy na 2020 rok.
§ 11. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczącew szczególności:
1) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
2) ilości zadań, których realizację zlecono organizacjom w oparciu o środki budżetowe;
3) liczby beneficjentów realizowanych zadań;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań publicznych,
5) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
§ 12. 1. Niniejszy program utworzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
2. Projekt programu został podany do publicznej wiadomości, celem przeprowadzenia konsultacji jego treści zgodnie z Uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu sporządziła zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedkłożyła je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie programu.
5. Zgodnie z §8 Uchwały nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawia Radzie Miejskiej w Chodzieży wyniki przeprowadzonych konsultacji w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Chodzieży.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiwciele organu wykonawczego ogłaszającego konkurs, wydelegowany przez Radę Miejską w Chodzieży radny Rady Miejskiej w Chodzieży oraz osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
3. Organizacje pozarządowe mogą zgłosić swojego kandydata do komisji konkursowej w trybie i terminie podanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Spośród zgłoszonych kandydatur, członka komisji z ramienia organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Miasta Chodzieży.
4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
5. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Stanowisko komisji podejmowane jest na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu komisji konkursowej, informacja o tym zamieszczona jest w protokole z prac komisji konkursowej, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
7. Dla ważności podejmowanej decyzji komisji wymagana jest obecność co najmniej 3 członków z powołanego składu. Stanowisko komisji jest utrwalane w karcie oceny.
8. Z prac komisji sporzadza się dokumentację zawierającą:
a) listę obecności,
b) oświadczenia członków
c) protokół z prac komisji
d) karty oceny ofert.
9. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
10. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dotację. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej stanowisko ma charakter opinii i nie jest wiążące dla organu ogłaszającego konkurs.
11. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje ostatecznego wyboru w trybie zarządzenia opublikowanego niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w Biuletnie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.chodziez.pl w zakładce "pożytek publiczny".
12. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
grafika
grafika
grafika
grafika