003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Informacja o przebiegu konsutacji
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 25.03.2019
Liczba wyświetleń: 1752
PDF
DRUKUJ
grafika
Dołączone pliki:

 

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje odbyły się w oparciu o przepisy art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 11 do 19 marca 2019 r. i zostały ogłoszone w trybie zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży nr 0050.24.2019 z dnia 7 marca 2019 r.

 

W określonym w zarządzeniu terminie, do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęło 5 wniosków konsultacyjnych, złożonych przez pięć organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Szczegółową relację z przebiegu konsultacji, zawierająca uwagi, sugestie i opinie uczestników konsultacji, zestawione z odpowiedziami udzielonymi przez Burmistrza Miasta Chodzieży, stanowi załączona tabela.

 

lpPrzedmiot konsultacjiZgłaszający uwagęTreść uwagi / opinii / propozycji z uzasadnieniemodpowiedź
1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania Fundacja Ukryte Marzenia, Polskie Stowarzyszenie WIDOKI, Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO W §4. Fundacja proponuje zmniejszenie ilości członków rady do 10 tak aby w skład Rady wchodziła następująca ilość członków: 1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Chodzieży 2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Chodzieży 3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży 10 osób w RDPP w Gminie Miejskiej gdzie ilość mieszkańców nie przekracza 20 000 mieszkańców wyczerpuje ustawowe minimum 8 członków i pozwala na efektywną pracę Rady, zmuszając jednocześnie organizacje do współpracy i wspólnego odpowiedzialnego wybierania wspólnych przedstawicieli do rady. Nadmierny przerost ilości osób w Radzie na szczeblu Gminnym I Powiatowym nie jest zalecany przez osoby i zespoły, które tematyką pożytku publicznego zajmują się na co dzień. W załączeniu do niniejszej formularza przesyłamy Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego czyli dokument wypracowany w celu prawidłowego i efektywnego powoływania i zarządzania Radami na różnym szczeblu, powstał on przy współpracy praktyków mających doświadczenie z już istniejącymi radami Gmina Miejska w Chodzieży jest gminą niewielką, ale specyficzną, ponieważ na jej terenie działa bardzo dużo (około 80) podmiotów z sektora pozarządowego. Organizacje działają w wielu różnych dziedzinach. Zgodnie z art 41g. ust 1 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie: „Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.” Wynika stąd nadrzędny postulat, aby gminna rada działalności pożytku publicznego, w możliwie jak najpełniejszym stopniu stanowiła organ reprezentatywny dla środowiska pozarządowego na terenie swojego działania. Kiedy w gminie jest tak wiele różnych organizacji, pełniejsze odzwierciedlenie ich spektrum uzyska się przez rozszerzenie składu rady w granicach możliwości obsługi przez administrację. Wzorem jest przewidziany ustawowo piętnastoosobowy skład Rady Miejskiej w Chodzieży, w oparciu o który powstały Młodzieżowa Rada Miejska oraz Miejska Rada Seniorów.
2 projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania Fundacja Ukryte Marzenia, Polskie Stowarzyszenie WIDOKI, Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO Sposób zgłaszania i wyboru członków Rady powinien również zostać zmieniony i opracowany zgodnie z istniejącymi standardami w związku z tym zmienić i dopracować należało by 55 pkt. 4, 55 pkt. 8. W propozycji regulaminu działalności Rady złożonym razem z wnioskiem o powołanie Rady w 453 pkt. 2 zaproponowany został następujący sposób zgłaszania kandydatów i wyboru członków: 1. Procedura wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych: a) kandydatów organizacji pozarządowych na członków rady, zwanych dalej kandydatami, zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, którego wzór, w trybie zarządzenia określi Burmistrz Miasta Chodzieży b) Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez przynajmniej 3 organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Chodzieży, przy czym kandydat nie musi być członkiem organizacji pozarządowej. c) Te same 3 organizacje, nie mogą zgłosić więcej niż jednego wspólnego kandydata. d) kandydatów można zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia naboru przez Burmistrza Miasta Chodzieży e) ogłoszenie o naborze kandydatów, zawierające szczegółowe informacje na jego temat, jest umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego na podstronie Chodzieskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży f) Lista kandydatów do Chodzieskiej Rady Pożytku zgłoszonych przez organizacje umieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na podstronie Chodzieskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży niezwłocznie po zakończeniu naboru g) w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów, każda organizacja pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Chodzieży, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Miasta Chodzieży, może głosować na 3 spośród kandydatów z listy, o której mowa w § 3 pkt 2 ppkt g, na karcie do głosowania, której wzór określi Burmistrz Miasta Chodzieży, przy czym wybór danego kandydata winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej h) karty do głosowania, które wpłyną po terminie granicznym głosowania oraz podpisane przez osoby nieupoważnione, nie będą rozpatrywane i) wyniki głosowania ustala zespół złożony z przedstawicieli Burmistrza Miasta Chodzieży, Rady Miejskiej w Chodzieży oraz organizacji pozarządowych, powołany przez Burmistrza Miasta Chodzieży j) wyniki głosowania, uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład rady, Burmistrz ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na podstronie Chodzieskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania k) do rady wchodzi 5 kandydatów z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie l) Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu glosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni od zakończenia głosowania do Burmistrza Miasta Chodzieży a) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży b) i c) zgodnie z duchem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób zgłaszania i wyłaniania kandydatów na członków rady, powinien być możliwie jak najprostszy, przez co większa ilość organizacji, w tym również mniej sprawnych biurokratycznie, będzie miała szanse zgłosić swoich kandydatów, a więc w projekcie uchwały pozostanie utrzymany zapis, iż każda organizacja może zgłosić jednego kandydata. Kandydat musi być członkiem organizacji zgłaszającej. Natomiast zasadna jest propozycja, aby doprecyzować, iż prawo zgłaszania i wybierania kandydatów mają podmioty wymienione w art. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Chodzieży, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Miasta Chodzieży. d) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży e) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży f) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży g) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży, ze zmianą iż każda z określonych w tekście organizacji może głosować na 6 spośród kandydatów z wymienionej listy h) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży i) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży, z dopiskiem iż zespół zostanie powołany w trybie zarządzenia j) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży k) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży, z modyfikacją iż do rady wchodzi 11 kandydatów z największą ilością głosów, a losowanie dotyczy tylko kandydatów z najmniejszą równą liczbą głosów umożliwiają wejście do rady, o ile liczba tych kandydatów jest większa niż przewiduje to skład rady. l) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży.
3 Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Powołanie Rady Pożytku Publicznego uważamy za potrzebne i b. istotne dla prawidłowego działania organizacji pozarządowych Wyrażenie opinii uznające zasadność powołania rady, brak uwag względem projektu uchwały
4 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie (…) Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży (...) Fundacja Centrala Młodych Opinia: Projekt uchwały czytelny i konkretny. Powstanie rady z pewnością usprawni współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami. Uwagi: Proponujemy w § 7 dopisać, iż informacja o planowanych posiedzeniach rady, musi być wysłana do członków minimum 7 dni przed planowanym terminem obrad Uwaga zostanie ujęta w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ