003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Konsultacje programu współpracy na rok 2019
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 27.09.2018
Liczba wyświetleń: 5586
PDF
DRUKUJ

2018.10.05 - Ogłoszenie wyników konsultacji

 

-------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 21 września 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27 września 2018 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 4 października 2018 roku.

3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej: ,

2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Postanowienia końcowe.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

------------------------------------------------------------

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.88.2018

Burmistrza Miasta Chodzieży--

z dnia 21 września 2018 r.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

§ 1. 1. Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, określa formy, zasady i zakres współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.

2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723);

2) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., na rok 2019;

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską w Chodzieży;

4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Chodzieży;

5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację zadań gminy w 2019 roku;

6) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.

§ 3. 1. Podstawowym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami.

2. Cele szczegółowe programu:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;

2) określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;

3) tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Ze strony gminy program realizują:

1) Rada Miejska w Chodzieży – w zakresie uchwalenia programu;

2) Burmistrz Miasta Chodzieży – w zakresie współpracy, przyznawania dotacji celowych i innych form udzielania pomocy;

3) Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami.

§ 4. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych przez organizacje oraz inne podmioty, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy;

2) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;

3) partnerstwa – strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach; 

4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) jawności, uczciwej konkurencji – zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

§ 5. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy przy spełnieniu następujących warunków:

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy,

2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa,

3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.

§ 6. 1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:

1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

2. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:

1) wymiana informacji o podejmowanych działaniach;

2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

3) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu;

4) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu gminy,

5) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji do projektów uchwał, na etapie ich tworzenia;

6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.

§ 7. 1. Zadania, które w roku 2019 gmina będzie wspierać w szczególności:

1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu miasta;

2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji;

3) organizacja działań rehabilitacyjnych, aktywizujących i integracyjnych dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych;

4) upowszechnianie tradycji i historii Chodzieży;

5) organizacja imprez społeczno-kulturalnych;

6) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej chodzieskich seniorów, promocji zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym;

8) zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach;

9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu,

12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

13) działania związane z rewitalizacją.

2. Określenie zadań wymienionych w ust. 1 jako priorytetowe nie wyklucza wspomagania innych zadań pożytku publicznego w roku 2019, w miarę dysponowania przez gminę odpowiednimi środkami.

3. Gmina będzie współpracować z organizacjami również w zakresie promocji gminy.

§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 9. Program będzie realizowany poprzez:

1) przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie;

2) wspólne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i społecznych na terenie gminy;

3) wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.

§ 10. W 2019 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości …................... zł. Powyższe środki zapewnione zostaną w budżecie gminy na 2019 rok.

§ 11. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

2) ilości zadań, których realizację zlecono organizacjom w oparciu o środki budżetowe;

3) liczby beneficjentów realizowanych zadań;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań publicznych,

5) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

§ 12. 1. Niniejszy projekt Programu współpracy utworzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723).

2. Projekt programu zostaje podany do publicznej wiadomości, celem przeprowadzenia konsultacji jego treści zgodnie z Uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży

4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie programu.

5. Zgodnie z §8 Uchwały nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych onsultacji publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawia Radzie Miejskiej w Chodzieży wyniki przeprowadzonych konsultacji w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały.

§ 13. Burmistrz Miasta Chodzieży powołuje komisje konkursowe i ustala szczegółowe zasady oceniania ofert oraz ustala regulamin pracy komisji w trybie zarządzenia.

---------------------------------------------------------------

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.88.2018

Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 21 września 2018 r.

Formularz arkusza konsultacyjnego.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ