DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Rewitalizacja
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 10.11.2016
Liczba wyświetleń: 11142
PDF
DRUKUJ
grafika

 

 

Miasto Chodzież posiada Program Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023 (LPR). Jako teren zdegradowany zdefiniowano w nim teren całego miasta, który podzielono na 6 obszarów do rewitalizacji. Każdy obszar ma inny charakter, cechuje się innym rodzajem zjawisk kryzysowych i przez to dla każdego sformułowano inny zestaw przedsięwzięć, mających na celu wyprowadzenie go z sytuacji kryzysowej.

Miasto posiada też aktualną Strategię rozwoju na lata 2014-2024. Ponieważ Strategia została przygotowana później niż LPR, zapewniona została pełna zbieżność zapisów obydwu dokumentów – wszystkie projekty rewitalizacyjne z LPR zostały zamieszczone w dokumencie Strategii. Dowodem tego jest p. 6.3. w dokumencie Strategii pn. „Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Miasta Chodzieży na lata 2014-2024 z Programem Rewitalizacji Miasta Chodzieży 2013-2023”, gdzie w osobnej tabeli (nr 10) na str. 131-132 zestawiono projekty rewitalizacyjne z obydwu dokumentów.

O wadze, przykładanej do działań rewitalizacyjnych świadczy to, że aż 7 projektów ze Strategii posiada w tytule słowo „rewitalizacja”, a wiele innych zawiera działania o charakterze rewitalizacyjnym. Dotyczą one wielu aspektów.

W LPR na lata 2013-2023 za obszar zdegradowany uznano teren całego miasta, podzielony na 6 różnych obszarów. Jeden z nich – centrum Chodzieży, został wyznaczony w oparciu o kryteria wyznaczania obszarów kryzysowych zgodnie z założeniami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie wielkopolskim. Obszar ten cechuje:
a) wysoki poziom bezrobocia
b) wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe
c) wysoki poziom przestępczości
d) niski poziom wykształcenia mieszkańców
e) wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków
f) szczególnie zanieczyszczone środowisko naturalne
g) niski poziom przedsiębiorczości.
Liczba stałych mieszkańców centrum wynosi ok. 9,5 tys., co stanowi ok. 48% populacji miasta.
Celem rewitalizacji na tym terenie jest:
wsparcie środowisk najbardziej potrzebujących
aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców
poprawa bezpieczeństwa publicznego
rewitalizacja zdegradowanych obiektów i terenów.
Na terenie tym zaproponowano realizację aż 17 projektów z zakresu rewitalizacji społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Część z nich została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji.

Obserwacja zjawisk kryzysowych na w/w obszarze doprowadziła do wniosku, że jego część, ograniczona ulicami: Żeromskiego, Jagiellońską, Słowackiego, Kilińskiego, Daszyńskiego, Matejki, Kościuszki, Strzelecką, stanowi zdecydowanie najbardziej zdegradowany społecznie obszar (z punktu widzenia w/w kryteriów), który wymaga podjęcia szczególnie intensywnych działań rewitalizacyjnych.

Wobec powyższego głównym przedmiotem zaktualizowanego programu rewitalizacji będzie:
zawężenie terenu centrum miasta do w/w obszaru; generalnie zawężenie jest konieczne ze względu na wymóg ograniczenia terenu rewitalizowanego do 30% populacji miasta
dokładne wyznaczenie granic obszaru
potwierdzenie, że jest to obszar wymagający szczególnej interwencji (poprzez dokładną diagnozę) szczegółowe zaplanowanie działań naprawczych na tym obszarze.

Sporządzenie LPR na lata 2013-2023 oraz Strategii rozwoju miasta na lata 2014-2024 były działaniami poprzedzającymi aktualizację obecnego LPR.

Podstawą prac nad dokumentem LPR były:
zebrane i przeanalizowane dane wtórne na temat sytuacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej miasta
liczne spotkania, dyskusje i konsultacje z władzami miasta, pracownikami Urzędu Miejskiego (UM)
i podległych jednostek.
Przed uchwaleniem Programu przez Radę Miejską, jego projekt został przekazany radnym w celu zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych propozycji korekt i uzupełnień.

Z kolei w ramach prac nad Strategią:
Opracowano szczegółowy Raport o stanie miasta
Przeprowadzono badanie ankietowe na próbie około 1 tys. mieszkańców
Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami środowisk i grup społecznych oraz organizacji i instytucji z terenu miasta
Przeprowadzono otwarte warsztaty strategiczne
Wypracowano konkretne propozycje działań w ramach 4 tematycznych zespołów roboczych (z udziałem przedstawicieli mieszkańców).

Przedmiotem obecnego projektu jest aktualizacja LPR. Zrealizowano już i planuje się następujące działania poprzedzające:
1) Faza przygotowawcza
Powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza z 31.12.2015 r.
Powołanie przez Pełnomocnika Komitetu ds. Rewitalizacji, składającego się z pracowników UM i podległych jednostek (pomoc społeczna, kultura, sport, rekreacja), radnych, służb porządku i bezpieczeństwa, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, mieszkańców obszaru dysfunkcyjnego oraz specjalistów branżowych (budownictwo, drogownictwo, gospodarka przestrzenna) – najpóźniej we wrześniu 2016 r.
Udział Burmistrza Chodzieży w unikatowych studiach podyplomowych „Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie”, organizowanych przez SGH w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (XI 2015 – IX 2016). Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji o unikalnej wiedzy i umiejętnościach praktycznych kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami
Przeszkolenie członków Komitetu z zakresu problematyki rewitalizacji (obszerne kilkudniowe szkolenie)
Utworzenie Biura Projektu, zlokalizowanego na nowym obszarze rewitalizowanym, jego szefem będzie w/w Pełnomocnik Burmistrza, który jednocześnie będzie Animatorem Projektu
2) Diagnoza
Zaangażowanie eksperta zewnętrznego do prac diagnostycznych i planistycznych
Przegląd realizacji zadań na obszarze centrum miasta w ramach LPR 2013-2023 ze szczególnym uwzględnieniem nowego obszaru do rewitalizacji – co udało się zrealizować, jakie problemy rozwiązać, jakie nowe problemy powstały na tym obszarze, jakie działania należy zmodyfikować
Wyznaczenie granic oraz diagnoza nowego obszaru dysfunkcyjnego, będącego przedmiotem aktualizacji dokumentu – jakie problemy występują na tym obszarze, jakie rozwiązania zaproponować, aby w przyszłości im zapobiec, bądź zredukować

Głównym celem zaktualizowanego LPR będzie wskazanie sposobów wyprowadzenia najbardziej dysfunkcyjnego obszaru miasta ze stanu dezintegracji struktury społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej drogą eliminacji zjawisk i procesów, które spowodowały ten stan.

W pierwszej kolejności zostanie dokonana weryfikacja zapisów projektów z obecnego LPR, dotyczących nowego obszaru rewitalizowanego. Są to projekty:
1.4. Rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, organizacja muzeum oraz rewitalizacja sąsiadującego parku:
wybudowanie budynku „nowej” biblioteki na terenie istniejącego podwórza
umieszczenie w obecnym budynku muzeum miejskiego (obecnie miasto nie ma muzeum)
zmiana funkcji przylegającego parku, który obecnie jest zniszczony i właściwie niewykorzystany; dzięki modernizacji ma stać się miejscem plenerowych imprez kulturalnych, związanych z działalnością biblioteki (wystawy, spotkania autorskie, spotkania miłośników książek), ma spełniać również rolę „czytelni” na świeżym powietrzu
1.5. Rewitalizacja kamienic i domków tkaczy:
remonty elewacji
wymiana stolarki okiennej
likwidacja wilgoci
montaż kominów systemowych
naprawa lub wymiana pokrycia dachowego
1.8. Poprawa infrastruktury drogowej w centrum Miasta
wymiana nawierzchni
modernizacja oświetlenia
budowa i remonty chodników
organizacja zieleni
1.13. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Rodzinnej
podejmowanie działań wychowawczych, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, a także, jakości funkcjonowania rodziny w środowisku
prowadzenie pracy środowiskowej
prowadzenie konsultacji pedagogicznych i psychologicznych dla rodzin i dzieci
prowadzenie profilaktyki i terapii z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży i ich rodzin
kształtowanie w rodzinach prawidłowych postaw wobec potrzeb psychicznych dzieci
organizacja czasu wolnego dzieci
wdrażanie dzieci i młodzieży do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenie zaradności życiowej
organizowanie różnorodnych zajęć
1.14. Mieszkania chronione – ich organizacja
1.16. Plac przy ul. Marcinkowskiego – realizacja zapisów zagospodarowania przestrzennego i budowa budynku usługowo-mieszkaniowego.

Oczywiście, przewidywane jest formułowanie kolejnych propozycji działań naprawczych z bardzo dużym udziałem mieszkańców, zarówno na etapie diagnozowania problemów, jak i zbierania propozycji ich rozwiązywania.


-----------------------------------------


Dot. wniosek o przyznanie dotacji Chodzież, 9.11.2016
„Przygotowanie programów rewitalizacji"
Nr wniosku DPR-V.45.37.2016


Rozeznanie rynku
na wykonywanie czynności pełnomocnika projektu „Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023".


W związku z realizacją projektu pn. „ Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2010 Gmina Miejska w Chodzieży zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie czynności pełnomocnika do Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023.

1. Zamawiający
Gmina Miejska w Chodzieży ul. I.J. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież

2. Przedmiot rozeznania rynku

Osobiste wykonywanie czynności pełnomocnika/ animatora projektu i koordynatora odpowiedzialnego za współpracę wszystkich zaangażowanych w projekt podmiotów.

Zakres czynności pełnomocnika:

- pełnienie funkcji animatora projektu, odpowiedzialnego za koordynację projektu na linii: mieszkańcy-zewnętrzny ekspert-Komitet ds. rewitalizacji,

- inicjowanie i organizowanie działań „ w terenie",

- pełnienia roli sprawozdawcy z prac projektu,

- kierowanie biurem projektu.

3. Termin i miejsce realizacji przedmiotu rozeznania rynku:

Realizacja przedmiotu rozeznania rynku będzie świadczona zgodnie z harmonogramem projektu pn. „ Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023" w okresie od 16 listopada 2016 r. do 31 lipca 2017 r. w biurze projektu.

5. Wymagania wobec oferentów:

Osoba pełniąca czynności pełnomocnika powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie w pracy dydaktycznej i/lub socjalnej. Wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i kształtowania stosunków międzyludzkich, zarządzania projektami i zarządzania zespołem. Od osoby pełniącej funkcje pełnomocnika oczekiwana jest wysoka dyspozycyjność, znajomość zasad pierwszej pomocy, elastyczność i kreatywność oraz umiejętności interpersonalne.


6. Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Składający ofertę wykonawca winien wycenić koszt brutto jednego miesiąca pełnienia czynności pełnomocnika.

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto uwzględniającej wszystkie koszty po stronie pracownika i pracodawcy.

Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 15 listopada 2016 r. ( wtorek) do godz. 10:00 w kancelarii Urzędu Miejskiego ul. I.J. Paderewskiego 2 w Chodzieży lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (dotyczy wszystkich form złożenia oferty). Oferty składane osobiście bądź za pośrednictwem poczty/kuriera powinny znajdować się w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Procedura rozeznania rynku na pełnienie czynności pełnomocnika projektu pn. „ Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023" .


7. Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze oceny Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto za miesiąc pełnienia czynności pełnomocnika projektu.

8. Inne
Składając ofertę Oferent potwierdza swoją gotowość do rozpoczęcia realizacji przedmiotu rozeznania rynku od dnia następującego po upływie terminu składania ofert, tj. od 16.11.2016 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną/wybrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych Oferentów. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego przedmiotu rozeznania rynku, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym Oferentem/Oferentami w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta i zagwarantują jakość i terminowość wykonania przedmiotu rozeznania rynku. Niniejsze Rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy do realizacji przedmiotu rozeznania rynku i tym samym nie gwarantuje wykonania całości przedmiotu rozeznania rynku przez jednego Wykonawcę. Z wybranym Wykonawcą / Wykonawcami zawarta zostanie umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyn.

Załaczniki:

1. zal. 1

2. zal. 2

--------------------------------

W wyniku rozeznania rynku  na wykonanie czynności pełnomocnika projektu pn.: "Aktualizacja programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013 - 2023"  została wybrana oferta Pani Katarzyny Olszewskiej.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ