DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Senior-Wigor
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 16.12.2015
Liczba wyświetleń: 24425
PDF
DRUKUJ

Dzienny Dom Senior -Wigor zlokalizowany jest w pomieszczeniach Dworca Kolejowego PKP przy ul. Dworcowej 1 w Chodzieży.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 - 2020.

OGŁOSZENIA

2019

 

Komisja do spraw wyboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży, powołana na podstawie Zarządzenia NR 0050.13.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży, w dniu 15 lutego 2019 r. zakwalifikowała do udziału w zajęciach w Dziennym Domu Senior-Wigor w Chodzieży następujące osoby.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży:

 

1. Danuta Mąka

2. Jadwiga Sikorska

3. Maria Rykała

4. Natalia Sworowska

5. Irena Zalewska-Nazim

6. Stefania Lewandowska

7. Danuta Grycmacher

8. Alicja Przespolewska

9. Barbara Kasperska

10. Weronika Karetko

11. Teresa Januchowska

12. Halina Krawiec

13. Irena Wełnic

14. Ryszard Zalewski

15. Irena Niemczewska

 

Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży

Piotr Witkowski 

 

2015

 


 
ZARZĄDZENIE NR 104
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor


Na podstawie § 2 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 101/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz § 1 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 102/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, zarządza się

 

nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w budynku Dworca PKP w Chodzieży przy ul. Dworcowej.


§ 1. Cel zadania
Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku Dworca PKP w Chodzieży.
Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" - 31 grudnia 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 - 2020


§ 2. Grupa docelowa
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Chodzieży. Zakłada się objęcie wsparciem 15 osób.


§ 3. Rekrutacja
1. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są o składanie deklaracji udziału w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Z. Krasińskiego 14, w terminie do 28 grudnia 2015 r. do godziny 10.00.

2. Deklarację, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie
internetowej www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor lub w siedzibie MOPS, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2 (kancelaria) oraz dodatkowo w siedzibie Chodzieskiego Klubu Seniora przy ul. W. Korfantego 9 w Chodzieży, w godzinach otwarcia klubu.


3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w ramach przeprowadzania wywiadu środowiskowego kwalifikującego do tej formy pomocy, pracownik socjalny, jako kolejne kryteria, uwzględni kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skalę potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor.


4. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


5. Decyzję o wyborze uczestników podejmuje komisja składająca się z pracowników socjalnych powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.


6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z regulaminem Działalności i Rekrutacji Do Dziennego Domu "Senior-Wigor" będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

7. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: www.chodziez.pl w zakładce „seniorwigor" oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ