003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Gospodarka
Oferty pracy w Chodzieży
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 1.07.2014
Liczba wyświetleń: 20722
PDF
DRUKUJ

Informacje dotyczące ofert pracy dla mieszkańców zebrane na podstawie informacji dostarczonych przez zakłady znajdujące się na terenie miasta. 

Oferta nadesłana w dniu 24 marca 2015 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor   w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Biuro Powiatowe Chodzież/Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich stanowisko pracy ds. obsługi wniosków PROWiPB-2
miejsce pracy:  Margonin
nr ref.:  OR15/BP267/9/15

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na zastępstwo

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach OB., ONW, PRŚ oraz minimum jednego innego działania PROW,
- weryfikacja wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, PROW 2004-2006, PROW 2007-2013,
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez Wydział,
- udzielanie informacji dotyczących uwarunkowań prawnych i formalnych wniosków PROW i płatności bezpośrednich

Wymagania konieczne:
- wykształcenie:wyższe  rolnicze
- znajomość zagadnień ekonomiczno-rolniczych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wymagania pożądane:
- staż pracy w instytucjach związanych z rolnictwem,
- umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
- dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność,
- doskonała organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).
2.Przyjmuje do wiadomości, że:
a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  
danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182),
b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),
d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), jest dobrowolne.
3.Ww. oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie itp.)
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  8 kwietnia 2015 r (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie:
pod adresem: Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref ogłoszenia: OR15/BP267/9/15

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny ul. Strzeszyńska 36 60-479 Poznań
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref ogłoszenia: OR15/BP267/9/15

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 61-84-55-710
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 24.03.2015

 

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ