DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Archiwum
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 21.01.2011
Liczba wyświetleń: 19490
PDF
DRUKUJ
grafika
Chodzież, 13 maja 2010 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje zadań pożytku publicznego Miasta Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2010.

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań pożytku publicznego Miasta Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2010, obejmującym zadania:

1.Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji.
2.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto
3.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

dokonano następującego podziału środków:

I. Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji.

Lp

Nazwa Oferenta

Kwota dofinansowania

1

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Chodzieży

19.700 zł

2

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chodzieży

25.300 zł

II. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

Lp

Nazwa Oferenta

Kwota dofinansowania

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

0,00 zł

2

Klub Żeglarski OPTY Chodzież

2.000 zł

3

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież

8.000 zł

4

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo

0,00 zł

III. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

Lp

Nazwa Oferenta

Kwota dofinansowania

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

0,00 zł

2

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo

10.000 zł

 

--------------------------------------------------------------------

 

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

 

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży w sferze zadań publicznych na rok 2010” będącego załącznikiem do uchwały nr XL/351/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2009r.

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadań publicznych

 

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej – Dz. U. Z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm. - które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników..

 

1. Rodzaj zadania i wysokość przeznaczonych środków

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2009

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji

45.000 PLN

43.180 PLN

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

2

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

10.000 PLN

9.700 PLN

3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

10.000 PLN

9.700 PLN

 

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert powinny spełniać warunki ogólne:

 • posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,

 • złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

 • wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji

 • Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 • kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej

 

3. Terminy i warunki realizacji zadania

 • termin realizacji zadania w miesiącach od czerwca do września 2010 r.

 • zapewnienie możliwie jak największej liczbie beneficjentów zorganizowanego wypoczynku z wyżywieniem i zapleczem sanitarno-socjalnym

 • zapewnienie warunków sprzyjających wypoczynkowi i wzajemnej integracji uczestników wypoczynku

 

4. Termin, tryb i miejsce składania ofert

 • kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2010 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2

 • oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

 • oferta powinna zawierać wymagane załączniki:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu i umocowaniu osób go reprezentujących

 • statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS.

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku podmiotu nowo powstałego za okres jej działania.

 • oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne

 • oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

 • Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

 • W przypadku zadania „Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji” wymagana jest imienna lista uczestników, która będzie podstawą rozpatrywania oferty pod kątem kryterium ilościowego udziału beneficjentów.

 • Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru

 • Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

 • Komisja rozpatruje wyłącznie oferty złożone w terminie i poprawne pod względem formalnym

 • oferty niekompletne, błędnie wypełnione, bądź złożone po terminie nie będą oceniane

 • podstawowe kryteria oceny oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

 

6. Tryb przekazywania dotacji:

a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł

c) w pozostałych wypadkach, w transzach kwartalnych, które będą szczegółowo określone w umowie.

 

7. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,

 

8. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

 

9. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

 

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

 

http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

 

10. Termin wyboru oferty: 30 kwietnia 2010 r.

 

 

----------------------------------------------------

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2010 ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2009 r.

 

Nazwa zadania

wysokość środków przekazanych ogółem

1. Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

1.300 zł

Lp

Nazwa organizacji wraz z adresem

przyznana kwota dotacji

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra, ul. Ujska 31 Chodzież

1.300 zł

2

Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II, ul. Bema 20, Chodzież

0,00 zł

2. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

1.300 zł

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra, ul. Ujska 31 Chodzież

1.300

3. Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

13.800

1

Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

13.800

4. Szkolenie dzieci i młodzieży z miasta Chodzież w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach sportowych

197.802 zł

1

Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, przystań nad Jeziorem Miejskim,

3.772 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy Delfinek, ul. Staszica 12, Chodzież

9.000 zł

3

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Paderewskiego 2, Chodzież oferta na organizację rajdów rowerowych

4.200 zł

4

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Paderewskiego 2, Chodzież oferta na organizację ulicznego biegu sztafetowego

3.500 zł

5

Chodzieskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, ul. Korfantego 9, Chodzież

35.000 zł

6

Chodzieski Klub Żeglarski LOK, ul. Wojska Polskiego 16A/3 Chodzież

5.430 zł

7

Klub Żeglarski OPTY, ul. Żeromskiego 33, Chodzież

6.000 zł

8

Klub Działalności Podwodnej LOK TAZAR, ul. Staszica 17, Chodzież

8.200 zł

9

Chodzieski Klub Sportowy Polonia, ul. Staszica 12, Chodzież

110.000 zł

10

Uczniowski Klub Sportowy, ul. Paderewskiego 13, Chodzież

10.500 zł

11

Chodzieskie Towarzystwo Narciarskie, ul. Staszica 12, Chodzież

0,00 zł

12

Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II, ul. Bema 20, Chodzież

0,00 zł

13

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego, Polski Związek Wędkarski Koło Chodzież, Pl. Kopernika 5, Chodzież

2.200 zł

14

Fundacja TĘCZOWE DZIECIŃSTWO im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 30, Chodzież

0,00 zł

5. Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży

5. 600 zł

1

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1,

5. 600 zł

6. Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży

3.000 zł

1

Stowarzyszenie osób po endoprotezoplastyce biodra BIODERKO, ul. Paderewskiego 2, Chodzież

 

3.000

7. Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzieży

12.400

1

Polski Związek Działkowców Zarząd Okręgowy w Pile, ul. 11. Listopada 3

12.400

8. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

36.000 zł

1

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Chodzieży, ul. Korfantego 9

36.000 zł

9. Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

10.800 zł

1

Oddział Powiatowego WOPR w Chodzieży, ul. Staszica 12

10.800 zł

10. Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2.500 zł

1

Fundacja TĘCZOWE DZIECIŃSTWO im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 30, Chodzież

2.500 zł

11. Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2.500 zł

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra, ul. Ujska 31 Chodzież

2.500 zł

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

Nazwa zadania

wysokość środków ogółem

wysokość środków przekazanych

Organizacja na terenie miasta Chodzieży turniejów w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży, przygotowanie zawodników do turnieju

10.000 zł

10.000 zł

Lp

Nazwa organizacji wraz z adresem

Otrzymana kwota dotacji

Wnioskowana kwota dotacji

1

Chodzieski Klub Sportowy Polonia

64-800 Chodzież

ul. Staszica 12

10.000 zł

10.000 złRegulamin Komisji Konkursowej

do wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania publicznego miasta Chodzieży w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwa i ochrony ludności; krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży


§1
1.Burmistrz Miasta Chodzieży, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej wyznacza czteroosobową Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwa i ochrony ludności; krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Skład osobowy Komisji zostanie określony przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

§2
1.Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.
Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2.W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3.Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
4.Dokumentację prac Komisji, którą stanowią – podpisany przez biorących udział w głosowaniu protokół z posiedzenia oraz indywidualne karty głosowania członków komisji – przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§3
1.Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie prawem określone załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu spełnia kryteria wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.)
Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wymaganych prawem załączników oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
2.O przyczynach odrzucenia przewodniczący Komisji poinformuje zainteresowanych w formie pisemnej.

§4
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
b) walory promocyjne projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
2.Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.
3.Ocena odbywa się przy pomocy jednakowych kart do głosowania, zawierających zestawienie ofert, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§5
Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§6
Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1).nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2).przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej obecności jej członków,
3).innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
Regulamin Komisji Konkursowej

do wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania publicznego miasta Chodzieży w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży – organizacja na terenie miasta Chodzieży turniejów w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży, przygotowanie zawodników do turnieju


§1
1.Burmistrz Miasta Chodzieży, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej wyznacza czteroosobową Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Skład osobowy Komisji zostanie określony przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

§2
1.Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.
Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2.W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3.Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
4.Dokumentację prac Komisji, którą stanowią – podpisany przez biorących udział w głosowaniu protokół z posiedzenia oraz indywidualne karty głosowania członków komisji – przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§3
1.Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie prawem określone załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu spełnia kryteria wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.)
Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wymaganych prawem załączników oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
2.O przyczynach odrzucenia przewodniczący Komisji poinformuje zainteresowanych w formie pisemnej.

§4
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
b) walory promocyjne projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
2.Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.
3.Ocena odbywa się przy pomocy jednakowych kart do głosowania, zawierających zestawienie ofert, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§5
Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§6

Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1).nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2).przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej obecności jej członków,
3).innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.


BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży w sferze zadań publicznych na rok 2010” będącego załącznikiem do uchwały nr XL/351/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2009r. OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane). 1. Rodzaj zadania

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2009

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1

Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

7.000 PLN

6.700 PLN

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

1.300 PLN

1.000 PLN

3

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

13.800 PLN

5.800 PLN

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z miasta Chodzież oraz udział w zawodach sportowych

198.000 PLN

200.000 PLN

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży

5.600 PLN

5.600 PLN

6

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży

3.000 PLN

1.360 PLN

W zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia

7

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

12.400 PLN

12.000 PLN

8

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

36.000 PLN

34.600 PLN

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

9

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

10.800 PLN

10.500 PLN

W zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

 

10

Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

11

Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

2. Tryb przekazywania dotacji : a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania. b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł c) w pozostałych wypadkach, w transzach kwartalnych, które będą szczegółowo określone w umowie. 3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków: a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania. 4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2010 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2. 5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku. 6. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207) Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100 Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009 lub 2008, oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów. 6. Kryteria wyboru oferty: dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań, koszt zadania i udział własny w kosztach, atrakcyjność formy organizacji zadania, kryterium ilości uczestników, kryterium kwalifikacji kadry. 7. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, wyznaczonej przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. 8. Termin wyboru oferty: 4 stycznia 2010 r. 9. Regulamin pracy Komisji Konkursowej będzie do wglądu od dnia 20 grudnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
-------------------------------------------------------------------------------


BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami „Programu współpracy Gminy Miejskiej Chodzież z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej Chodzież w sferze zadań publicznych na rok 2009” będącego załącznikiem do uchwały nr Uchwała Nr XXIX/241/08 Rady Miejskiej w Chodzieży dnia 27 listopada 2008r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Tryb przekazywania dotacji :
a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres do 31 grudnia 2009r. Dokładne ramy czasowe wykonania zadania będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.
d) zadanie powinno objąć co najmniej 100 uczestników – dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania i nazwą oferenta, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r., do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

6. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

Do oferty należy dołączyć:
aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008,
oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne
oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
6. Kryteria wyboru oferty: dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań, koszt zadania i udział własny w kosztach, atrakcyjność formy organizacji zadania, kryterium ilości uczestników, kryterium kwalifikacji kadry.

7. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, wyznaczonej przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty.

8. Termin wyboru oferty: 21 grudnia 2009 r.

9. Regulamin pracy Komisji Konkursowej będzie do wglądu od dnia 15 grudnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu. Przyznane kwoty dotacji

 

Nazwa zadania

wysokość środków ogółem

wysokość środków przekazanych

Organizacja imprez kulturalnych w mieście Chodzież

1.700 zł

1.700 zł

Lp

Nazwa organizacji wraz z adresem

Otrzymana kwota dotacji

Wnioskowana kwota dotacji

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

1.700 zł

1.700 zł

Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

6.700 zł

4.000 zł

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej

4.000 zł

4.000 zł

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

1.000 zł

1.000 zł

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

400,00 zł

1.000 zł

 

ZHP Hufiec Chodzież ul. Staszica 17

600,00 zł

1.000 zł

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

5.800 zł

5 780,00 zł

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

5 780,00 zł

5 780,00 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży z miasta Chodzież w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach sportowych

200.000 zł

174.000 zł

 

Chodzieskie Towarzystwo Piłki Siatkowej

42.000 zł

55.000 zł

 

Chodzieski Klub Żeglarski LOK

8.000 zł

25.450 zł

 

Klub Żeglarski OPTY

8.000 zł

11.000 zł

 

Uczniowski Klub Sportowy

9.000 zł

11.300 zł

 

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

4.000 zł

4.200 zl

 

Chodzieski Klub Sportowy Polonia

92.000 zł

110.000 zł

 

Klub Działalności Podwodnej LOK TAZAR

8.000 zł

9.800 zł

 

Chodzieskie Towarzystwo Narciarskie

3.000 zł

3.000 zł

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży

5.600 zł

5. 600 zł

 

Polski Związek Niewidomych

5. 600 zł

5. 600 zł

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży

1.360 zł

1.360 zł

 

Stowarzyszenie osób po endoprotezoplastyce biodra BIODERKO

1.360 zł

1.360 zł

Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji

43.180 zł

43.180 zł

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chodzieży

22.652 zł

24.720 zł

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejski w Chodzieży

20.528 zł

22.400 zł

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzieży

12.000 zł

12.000 zł

 

Polski Związek Działkowców

Zarząd Okręgowy w Pile

12.000 zł

12.000 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

10.500 zł

10.500 zł

 

WOPR Chodzież

10.500 zł

10.500 zł

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

9.700 zł

9.700 zł

 

Klub Żeglarski OPTY

1.500 zł

2.000 zł

 

ZHP Hufiec Chodzież ul. Staszica 17

5.100 zł

9.700 zł

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

3.100 zł

9.700 zł

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

9.700 zł

5. 000 zł

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

5. 000 zł

9.700 zł

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Chodzieży, ul. Reymonta 12

oferent nie podpisał umowy i nie odebrał przyznanej dotacji

4.700 zł

21.700 zł

Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500,00 zł

2.500 zł

 

ZHP Hufiec Chodzież ul. Staszica 17

2.500 zł

2.500 zł

Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2.500 zł

2.500 zł

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

2.500 zł

2.500 zł

 

ZHP Hufiec Chodzież ul. Staszica 17

0,00 zł

2.500 zł

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

34.600 zł

34.600 zł

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Chodzieży ul. Korfantego 9

34.600 zł

34.600 zł

 

Stowarzyszenie osób po endoprotezoplastyce biodra BIODERKO

0,00 zł

2.000 zł

Organizacja na terenie miasta Chodzieży integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

17.000 zł

17.000 zł

 

Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje” Chodzież ul. Reymonta 12

17.000 zł

17.000 zł
Regulamin Komisji Konkursowej

 

do wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania publicznego miasta Chodzieży w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

§1

 

 1. Burmistrz Miasta Chodzieży, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej powołuje czteroosobową Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Skład osobowy Komisji zostanie określony przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

§2

 

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.

Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

 1. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

 2. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

 3. Dokumentację prac Komisji, którą stanowią – podpisany przez biorących udział w głosowaniu protokół z posiedzenia oraz indywidualne karty głosowania członków komisji – przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§3

 

 1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie prawem określone załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu spełnia kryteria wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.)

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wymaganych prawem załączników oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.

 1. O przyczynach odrzucenia przewodniczący Komisji poinformuje zainteresowanych w formie pisemnej.

§4

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną projektu,

b) walory promocyjne projektu,

c) koszt realizacji projektu,

d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,

e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.

 1. Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 1. Ocena odbywa się przy pomocy jednakowych kart do głosowania, zawierających zestawienie ofert, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§5

 

Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§6

 

Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

 1. nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

 2. przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej obecności jej członków,

 3. innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

 

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Tryb przekazywania dotacji :
a) jeśli zapisy umowy nie stanowią inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy,

3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres do 31 grudnia 2009r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2009 r., do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

6. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

Do oferty należy dołączyć:
aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008,
oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne
oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

6. Kryteria wyboru oferty:
dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań, koszt zadania i udział własny w kosztach, atrakcyjność formy organizacji zadania, kryterium ilości uczestników.

7. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej wyznaczonej przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

8. Termin wyboru oferty: 15 czerwca 2009 r.

9. Regulamin pracy Komisji Konkursowej będzie do wglądu od dnia 5 czerwca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.plRegulamin Komisji Konkursowej

 

do wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania publicznego miasta Chodzieży w zakresie: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

§1

 

1.Burmistrz Miasta Chodzieży, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej powołuje czteroosobową Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Skład osobowy Komisji zostanie określony przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

§2

 

1.Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

2.W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

3.Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

4.Dokumentację prac Komisji, którą stanowią – podpisany przez biorących udział w głosowaniu protokół z posiedzenia oraz indywidualne karty głosowania członków komisji – przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§3

 

1.Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie prawem określone załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu spełnia kryteria wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.)

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wymaganych prawem załączników oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.

2.O przyczynach odrzucenia przewodniczący Komisji poinformuje zainteresowanych.

 

§4

 

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 

a) wartość merytoryczną projektu,

b) walory promocyjne projektu,

c) koszt realizacji projektu,

d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,

e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.

 

2.Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

 

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 

3.Ocena odbywa się przy pomocy jednakowych kart do głosowania, zawierających zestawienie ofert, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§5

 

Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

 

§6

 

Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

 

1).nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2).przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej obecności jej członków,

3).innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.


------------------------------------------------------------------------------ <.td>

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

 

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadań publicznych

 

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

1. Rodzaj zadania

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przekazane na realizację analogicznych zadań w roku 2008

 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1

Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

4.000 PLN

6.700 PLN

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z miasta Chodzież oraz udział w zawodach sportowych

 95.000 PLN

144.800 PLN

 

W zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

4.700 PLN

9.700 PLN

 

 

2. Tryb przekazywania dotacji :

a) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000zł

b) w pozostałych wypadkach, w transzach kwartalnych.

 

3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,

c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres do 31 grudnia 2009r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

 

4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2009r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

 

5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

 

6. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

 

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

 

http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

 

 

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008 lub 2007,
 • oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne
 • oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

 

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 

6. Kryteria wyboru oferty: dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań, koszt zadania i udział własny w kosztach, atrakcyjność formy organizacji zadania, kryterium ilości uczestników.

 

7. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w trybie zarządzenia burmistrza.

 

8. Termin wyboru oferty: 23 lutego 2009r.

 

9. Regulamin pracy Komisji Konkursowej będzie do wglądu od dnia 19 lutego 2009r w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresach:

 

Organizacja imprez kulturalnych w mieście Chodzież; Promocja historii i tradycji miasta Chodzież; Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież; Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży; Szkolenie dzieci i młodzieży z miasta Chodzież w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach sportowych; Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży; Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży; Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji; Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzieży; Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach; Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto; Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto; Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież; Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież.

 

Przyznane kwoty dotacji

 

Nazwa zadania

wysokość środków ogółem

wysokość środków przekazanych

Organizacja imprez kulturalnych w mieście Chodzież

1.700 zł

1.700 zł

Lp

Nazwa organizacji

Otrzymana kwota dotacji

Wnioskowana kwota dotacji

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

Chodzież

1.700 zł

1.700 zł

Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

6.700 zł

0,00 zł

2

Brak ofert

0,00 zł

0,00 zł

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

1.000 zł

1.000 zł

3

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

Chodzież

400,00 zł

1.000 zł

4

ZHP Hufiec Chodzież

600,00 zł

1.000 zł

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

5.800 zł

5 780,00 zł

5

Uniwersytet Trzeciego Wieku

5 780,00 zł

5 780,00 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży z miasta Chodzież w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach sportowych

200.000 zł

79.000 zł

6

Chodzieskie Towarzystwo Piłki Siatkowej

42.000 zł

55.000 zł

7

Chodzieski Klub Żeglarski LOK

8.000 zł

25.450 zł

8

Klub Żeglarski OPTY

8.000 zł

11.000 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy

9.000 zł

11.300 zł

10

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

4.000 zł

4.200 zl

11

Klub Działalności Podwodnej LOK TAZAR

8.000 zł

9.800 zł

12

Chodzieski Dom Kultury sekcja Judo

0,00 zł

15.000 zł

13

Chodzieski Dom Kultury sekcja Street Boxing

0,00 zł

15.000 zł

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży

5.600 zł

5. 600 zł

14

Polski Związek Niewidomych

5. 600 zł

5. 600 zł

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży

1.360 zł

1.360 zł

15

Stowarzyszenie osób po endoprotezoplastyce biodra BIODERKO

1.360 zł

1.360 zł

Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji

43.180 zł

43.180 zł

16

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chodzieży

22.652 zł

24.720 zł

17

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejski w Chodzieży

20.528 zł

22.400 zł

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzieży

12.000 zł

12.000 zł

18

Polski Związek Działkowców

Zarząd Okręgowy w Pile

12.000 zł

12.000 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

10.500 zł

10.500 zł

19

WOPR Chodzież

10.500 zł

10.500 zł

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

9.700 zł

9.700 zł

20

Klub Żeglarski OPTY

1.500 zł

2.000 zł

21

ZHP Hufiec Chodzież ul. Staszica 17

5.100 zł

9.700 zł

22

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

3.100 zł

9.700 zł

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

9.700 zł

5. 000 zł

23

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

5. 000 zł

9.700 zł

Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500,00 zł

2 500,00 zł

24

ZHP Hufiec Chodzież ul. Staszica 17

2.500 zł

2.500 zł

Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2.500 zł

2.500 zł

25

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra

ul. Ujska 31 Chodzież

2.500 zł

2.500 zł

26

ZHP Hufiec Chodzież ul. Staszica 17

0,00 zł

2.500 zł

 

 

 

 

Regulamin Komisji Konkursowej

do wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania publicznego miasta Chodzieży w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia.

§1 1. Burmistrz Miasta Chodzieży, w trybie zarządzenia powołuje czteroosobową Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia Skład osobowy Komisji zostanie wyznaczony przez Burmistrza Miasta Chodzieży w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chodzieży.

§2
1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.
Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3. Członkami Komisji nie mogą być potencjalni beneficjenci konkursu.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji, którą stanowią – podpisany przez biorących udział w głosowaniu protokół z posiedzenia, indywidualne karty głosowania członków oraz komunikat przewodniczącego Komisji o dokonanym wyborze – przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§3
1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie prawem określone załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu spełnia kryteria wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462).
Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wymaganych prawem załączników oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, uznawane są za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
2. O przyczynach odrzucenia przewodniczący Komisji poinformuje zainteresowanych w formie pisemnej.

§4
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
b) walory promocyjne projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
2. Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.
3. Ocena odbywa się przy pomocy jednakowych kart do głosowania, zawierających zestawienie ofert, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
4. Po zakończeniu oceny, przewodniczący Komisji podaje jej wyniki w formie komunikatu.

§5
Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§6
Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia: nieuzasadnionego odrzucenia oferty, przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej obecności jej członków, innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych


Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania

 

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przekazane na realizację analogicznych zadań w roku 2008

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1

Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

6.700 PLN

6.700 PLN

2

Organizacja imprez kulturalnych w mieście Chodzież

1.700 PLN

1.500 PLN

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

3

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

1.000 PLN

1.000 PLN

4

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

5.800 PLN

0 PLN

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z miasta Chodzież oraz udział w zawodach sportowych

200.000 PLN

144.800 PLN

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

6

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży

5.600 PLN

5.600 PLN

7

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży

1.360 PLN

0 PLN

W zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

8

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

12.000 PLN

12.000 PLN

9

Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji

43.180 PLN

42.900 PLN

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

10

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

10.500 PLN

10.200 PLN

W zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

 

11

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

9.700 PLN

9.700 PLN

12

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

9.700 PLN

9.700 PLN

13

Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z  miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

14

Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z  miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

 

2. Tryb przekazywania dotacji:
a) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000zł
b) w pozostałych wypadkach, w transzach kwartalnych.

3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres do 31 grudnia 2009r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2008r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

6. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://chodziez.pl/index.php? Dzial=135&Artykul=100

Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z rejestru, potwierdzający
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008 lub 2007,
 • oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne
 • oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

  6. Kryteria wyboru oferty: dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań, koszt zadania i udział własny w kosztach, atrakcyjność formy organizacji zadania, kryterium ilości uczestników.

  7. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w trybie zarządzenia burmistrza.

  8. Termin wyboru oferty: 29 grudnia 2008r.

  9. Regulamin pracy Komisji Konkursowej będzie do wglądu od dnia 20 grudnia 2008r w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
 • PDF
  DRUKUJ
  POWRÓT
  ZGŁOŚ
  NIEŚCISŁOŚĆ