Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.chodziez.pl


Chodzież: Urządzenie ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im. dr ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży
Numer ogłoszenia: 251622 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im. dr ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres I - Droga wewnętrzna w parku Obejmuje wykonanie: 1 Drogi wewnętrznej: ulica jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu, kategoria ruchu-KR-1, warstwa ścieralną z kostki betonowej, początek drogi wewnętrznej włączony będzie do ul ks Malepszego, droga o dług 127,4 m, szerok 5,5 m i o pow 767,7 m2, warstwa ścieralna z kostki betonowej o grub 8 cm, typu Behaton, fazowanej, o zabarwieniu szarym, klasa I, gat I, podsypka cementowo -piaskowo 1:4, o grub 3 cm, podbudowa zasadnicza o grub 20 cm-z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odcinająca o grub 10 cm-materiał dobrze przepuszczający wodę 2 Zjazdów z drogi wewnętrznej: warstwa ścieralna z kostki betonowa o grub 8 cm, typu Behaton, fazowanej, o zabarwieniu grafitowym, klasa I, gat I, podsypka cementowo-piaskowo 1:4, o grub 3 cm, podbudowa zasadnicza o grub 15 cm-z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odcinająca o grub 10 cm-materiał dobrze przepuszczający wodę, powierzchnia zjazdów wynosi 87,6 m2, o dług 127,4 m, szerok 5,5 m i powierzchni 767,7 m2, z kostki betonowej Behaton,w kolorze szarym, o gr 8 cm, fazowanej, zjazdów przy drodze wewnętrznej z kostki betonowej Behaton, zabarwionej kolorem grafitowym, o gr 8 cm, fazowanej o powierzchni 87,6 m2 3 Chodników: chodnika od km 0+000,0 do km 0+004,8 i szerok. 2,5 m z kostki betonowej Behaton, zabarwionej kolorem szarym, o gr 6 cm, fazowanej o powierzchni 20,0 m2, chodnika o dług. 35,0 m i szerok. 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20, w kolorze szarym, o gr 6 cm, fazowanej o powierzchni 80,6 m2 Zakres II - Ciągi spacerowe w parku Obejmuje wykonanie: 1 Chodników: chodniki od km 0+004,5 do km. 0+101,2 m i od km 0+010,4 do km 0+130,3 m o szer 4,0 m oraz chodniki o dług 59,4 m i dług 81,0 m o szer 2,0 m, stanowiących ogólną powierzchnię 1250,9 m2, wbudowana kostka betonowa w w/w chodnikach będzie o grubości 7 cm, nie fazowana, o zróżnicowanym formacie, układana wg powtarzalnego modułu, w kolorze piaskowym i kasztanowym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr 3 cm oraz na podbudowie zasadniczej (o zmiennej grubości) 15 cm i 10 cm z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie i warstwie odcinającej gr 10 cm z materiału dobrze przepuszczającego wodę Pomiędzy te kostki układana będzie również kostka granitowa o wymiarach boku do 10 cm Szczegółowe detale konstrukcyjne przedstawione są w załączonym projekcie wykonawczym Zakres III-Zatoki postojowe na ul Malepszego Obejmuje wykonanie: 1 Zatok postojowych: szerokości 2,5 m i powierzchni 470,3 m2, z kostki betonowej Behaton gr 8 cm, w kolorze szarym, fazowanej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr 3 cm, oraz podbudowie zasadniczej z chudego betonu gr 20 cm i warstwie odcinającej gr 10 cm z materiału dobrze przepuszczającego wodę 2 Chodników: wzdłuż ul ks Malepszego o szerok od 2,0 do 3,0 m, po lewej i prawej stronie ulicy, o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20, w kolorze szarym, o gr 6 cm, fazowanej, z kostki nowej o powierzchni 365,5 m2 (po stronie parku) i z kostki z odzysku o powierzchni 250,2 m2 (po stronie bloków mieszkaniowych) Kostka układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm, podbudowie zasadniczej gr 10 cm z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie i warstwy odcinającej gr 10 cm z materiału dobrze przepuszczającego wodę Szczegółowy zakres prac dotyczący urządzenia ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im dr ks J Ostrowskiego został określony w niżej określonej dokumentacji a) Specyfikacja techniczna, b) Projekt budowlano-wykonawczy, c) Kosztorys ofertowy wraz z planem zagospodarowania dla Zakresu I, d) Kosztorys ofertowy wraz z planem zagospodarowania dla Zakresu II, e) Kosztorys ofertowy wraz z planem zagospodarowania dla Zakresu III, f) Scan mapy parku-rzut z góry, g) Z-05 Detal nawierzchni głównego ciągu pieszego, h) Z-06 Detal nawierzchni bocznych ciągów pieszych, i) Z-07 Detal nawierzchni przy fontannie, j) Z-08 Detal skrzyżowania z kolistą rabatą, k) Z-09 Deetal nawierzchni skrzyżowania ścieżek, l) Z-10 Detal skrzyżowania ścieżek od strony ul Nowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.23.00-8, 45.11.23.00-8, 45.23.33.30-1, 45.23.33.40-4, 45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1Zamawiający ustanawia wadium dla każdego z zakresu prac w następującej wysokości: 1) zakres prac I-Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł, (słownie: czterytysiącezłotych 00 100) 2 zakres prac II- Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości-7 400,00 zł (słownie siedemtysięcyczterystazłotych 00 100), 3) zakres prac III-Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium wysokości 4 500,00 zł (słownie czterytysiącepięćsetzłotych 00 100) 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O Chodzież, Nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem Urządzenie ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im dr ks J Ostrowskiego w Chodzieży Należy w tytule dopisać również jakiego zakresu prac dotyczy wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art 46 ust 4a Ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art 46, ust 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art 25 ust 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nienależących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie