noc.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Regulamin Komisji Konkursowej - rozwój sportu
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 4.02.2011
Liczba wyświetleń: 45561
PDF
DRUKUJ
grafika

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2011B
urmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 4 lutego 2011 r.

 

 

 

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

 

§1.1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej czterech członków Komisji, w tym przewodniczący.

 

  1. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

  2. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

  3. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

  4. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§2.1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w § 4 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

  1. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursu mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.

  2. Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym
    w § 4 wyżej wspomnianej uchwały zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.

 

§ 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną projektu,

c) koszt realizacji projektu,

d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,

e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.

f) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 

§ 5. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

 

§ 6. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

b) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

c) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

 

§ 7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje przez komisję do publicznej wiadomości.

 

§ 8. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać :

a) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,

b) wielkość przyznanej dotacji.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ