mzk.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Wyniki ponownych konsultacji projektu Programu współpracy na rok 2020
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 2.01.2020
Liczba wyświetleń: 213
PDF
DRUKUJ
grafika

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.


Program ten określa zasady, zakres i formy współpracy z podmiotami, o których mowa wyżej. Został on opracowany na podstawie możliwości realizacji oraz finansowania przez Gminę Miejską w Chodzieży zadań publicznych. Program podlega konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego do projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 dodano szczegółowe informacje dotyczące trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez gminę.


W związku z powyższym, projekt został poddany ponownym konsultacjom w trybie określonym w uchwale nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 6 grudnia 2019 r. i trwały w dniach od 7 do 13 grudnia 2019 r. W tym czasie do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęły w wnioski konsultacyjne złożone przez:

Fundację Iusta Causa, Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO oraz Fundację Ukryte Marzenia, której wnioski zostały opracowane wspólnie przez zarządy i członków Fundacji Ukryte Marzenia oraz Stowarzyszenia ONI w Chodzieży i są wyrazem stanowiska obu tych organizacji pozarządowych.

Żaden z wniosków nie zawierał wymaganych w § 7. 1. ww uchwały dokumentów zawierających cele statutowe tej organizacji, w związku z czym, na mocy § 7. 2. ww uchwały powinny pozostać bez rozpatrzenia. Okazując jednak dobrą wolę i szanując głos sektora pozarządowego, postanowiono udzielić na nie odpowiedzi, oraz odnieść się do zawartych w nich wniosków i na tej podstawie uzupełnić zapisy Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Treść wniosków konsultacyjnych wraz z odpowiedziami Gminy Miejskiej w Chodzieży.

1. Wniosek Fundacji Iusta Causa:

Odpowiedź:
Wnioskowany zakres działalności pożytku publicznego został wpisany do programu, jako zadanie, którego realizacja będzie wspierana przez Gminę Miejską w Chodzieży.


2. Wniosek Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO

Odpowiedź:
korespondencja nie ma formy wniosku do umieszczenia w programie, a jedynie charakter informacji o organizowanym przez stowarzyszenie wydarzeniu. Mając na uwadze szczytne założenia Zdrowej Soboty, wyraża się chęć wsparcia organizacji wydarzenia przez Gminę Miejską w Chodzieży.


3. Wnioski Fundacji Ukryte Marzenia. Wnioski przedstawione przez Fundację Ukryte Marzenia są wnioskami wypracowanymi wspólnie przez zarządy i członków Fundacji Ukryte Marzenia oraz Stowarzyszenia ONI w Chodzieży, działającego między innymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.


1)

Odpowiedź:
Wniosek uznano za zasadny i oba zakresy tematyczne zostały wpisane do programu i w miarę możliwości będą wspierane przez Gminę Miejską w roku 2020.

2)

 

Odpowiedź:
Wniosek o wykreślenie z programu zapisu o szkoleniu wolontariatu został uznany za zasadny, z uwagi na fakt, iż brak jest chętnych do realizacji ww. zadania.
Niestety, ze względu na uwarunkowania finansowe, nie jest możliwe powołanie w roku 2020 instytucji – Chodzieskie Centrum Wolontariatu - finansowanej ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży. Pewne zadania centrum opisane we wniosku są już realizowane w Klubie Sąsiedzkim oraz w Centrum Aktywności Seniora, których działanie finansuje Gmina Miejska w Chodzieży.

3)

Odpowiedź:
Wysokości środków przeznaczonych przez gminę na realizację programu jest ustalana z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy oraz informacji nadsyłanych do Urzędu Miejskiego przez organizacje pozarządowe na etapie konstruowania projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wszelkie wnioski musiały zostać złożone do dnia 15 września 2019 r. Po sporządzeniu projektu uchwały budżetowej, która określa finanse całej gminy na dany rok, konsultacje kwot na zadania pożytku publicznego wspierane przez gminę nie są możliwe.

4)

Odpowiedź:
Zgodnie z § 4.2. uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji „Informacje o podejmowanych konsultacjach w tym o przedmiocie konsultacji publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Miasta Chodzieży”. Taka forma powiadamia organizacji pozarządowych o konsultacjach jest najbardziej sprawiedliwa, ponieważ zakłada równy dostęp do tej informacji dla wszystkich podmiotów. Rozsyłanie informacji emailem może spowodować wykluczenie tych podmiotów, które nie udostępniły urzędowi miejskiemu swoich danych kontaktowych, bądź tych, które dopiero będą nawiązywać współpracę z gminą.
Ponadto udostępnianie informacji o konsultacjach w sposób zgodny z uchwałą wymaga  aktywności i stymuluje zaangażowanie po stronie partnerów pozarządowych.

5)

Odpowiedź:
Wniosek uznano za zasadny, do programu zostały wpisane formalne rozwiązania dotyczące zgłaszania kandydatów organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oraz sposobu funkcjonowania komisji.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ