003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Konsultacje uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 11.03.2019
Liczba wyświetleń: 1730
PDF
DRUKUJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego

przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 11 marca 2019 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19 marca 2019 roku.

3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej:

2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Postanowienia końcowe.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2019
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 7 marca 2019 r.

projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Miejskiej Chodzieży, jej organizacji i trybu działania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej
w Chodzieży, jej organizację i tryb działania.

§ 2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym utworzonym przez Burmistrza Miasta Chodzieży na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży; 

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

§ 4. Rada składa się z 15 członków, w tym:

1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Chodzieży;

2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Chodzieży;

3) 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

§ 5. 1. Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta Chodzieży w drodze zarządzenia.

2. Kandydatów na przedstawicieli Rady Miejskiej w Chodzieży wskazuje Rada Miejska w Chodzieży.

3. Kandydatów na przedstawicieli, o których mowa w § 4 pkt. 3 wskazują organizacje pozarządowe.

4. Każda z organizacji ma prawo zgłosić jednego kandydata do Rady.

5. Zgłoszenia kandydatów należy składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2 w Chodzieży.

6. Zgłoszenie powinno zawierać dane organizacji zgłaszającej, dane kandydata i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej.

7. Kandydat na członka Rady jest zobowiązany do złożenia pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

8. Członków Rady wybierają spośród siebie zgłoszeni kandydaci, podczas zebrania wyborczego, zwoływanego przez Burmisrza Miasta Chodzieży. Termin zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz termin zebrania wyborczego i zasady głosowania nad wyborem członków Rady, zostaną okreslone przez Burmistrza Miasta Chodzieży w odrębnym zarządzeniu.

9. Skład Rady jest jawny. Informacje o członkach Rady umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

10. Członkowie Rady wykonkują swoją działalność społecznie.

§ 6. 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza bezwzględną większością głosów utworzonego składu Rady w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza następuje w takim samym trybie jak powołanie, na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Rady.

§ 7. 1. Rada obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego lub na wniosek, co najmniej 4 członków Rady, wyłączając pierwsze posiedzenie Rady, które zwoływane jest przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady może odbyć się drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany przez każdego z członków Rady.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

§ 8. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

2. Rozstrzygnięcia podjęte przez Radę są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Rady.

3. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Zajęte stanowisko, opinię, uchwałę przekazuje się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 9. 1. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektów uchwał,

programów oraz innych dokumentów.

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażania.

§ 10. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Urząd Miejski w Chodzieży.

§ 11. W kwestii trwania kadencji oraz odwoływania członków Rady przed upływem kadencji, a także

w innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2019
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 7 marca 2019 r.

Wzór formularza konsultacyjnego

 

 

 

Pełna treść zarządzenia, wraz z załącznikiem będącym projektem uchwały, jest dostępna do pobrania w formacie pdf  - pobierz dokument -

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ