noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Wydłużenie terminu składania wniosków
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 30.05.2018
Liczba wyświetleń: 518
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 29 maja 2018 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.37.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, w roku 2018, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650), w związku z ustaleniem dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek), na podstawie zarządzenia nr 0050.41.2018 Burmistrza Mista Chodzieży z dnia 25 maja 2018 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zmiena się § 1. ust. 4 pkt 3) zarządzenia nr 0050.37.2018, który uzyskuje brzmienie: 

„termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 5 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;”.

 

§ 2. Zmiena się § 1. ust.5 zarządzenia nr 0050.37.2018, który uzyskuje brzmienie:

„Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.”.

 

§ 3. Zmiena się § 1. ust.12 zarządzenia nr 0050.37.2018, który uzyskuje brzmienie:

„Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 5 czerwca 2018 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 6 czerwca 2018 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.”.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ