003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Regulamin komisji konkursowej
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 7.02.2018
Liczba wyświetleń: 812
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018

roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty

i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji

i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ustalenia

regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się,

co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku

zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób

w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty

i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji

i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w składzie jak niżej: Piotr

Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman

Wieczorek - oddelegowany przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Ryszard Hulida –

Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji

obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza

Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech

członków komisji.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów

za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego

w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone

w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot

przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz

z 2017 r. poz. 60 i 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy

proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie

dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku

stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do

uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem

merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę

nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena

wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności

i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje

do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami

zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ