DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 8.12.2016
Liczba wyświetleń: 2392
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 111/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817) oraz §2 i §9 Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017., Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 i 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

§ 2. 1. Zadanie nr 1 Zapewnienie czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych z Miasta Chodzieży w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
2. Termin zadania: realizacja zadania przewidziana jest w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
3. Warunki realizacji zadania:
1) beneficjentami będą dzieci niepełnosprawne z Miasta Chodzieży do momentu ustania ich obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zajęcia bądą odbywać się w dni nauki szkolnej;
2) oferent jest zobowiązany wskazać lokal, w którym będzie realizaowane zadanie oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
3) w ofercie należy zawrzeć informację o realizacji dowozu beneficjentów.


§ 3. 1. Zadanie nr 2 Działalność Dziennego Domu Senior - WIGOR polegać będzie na zapewnieniu bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR" dla 15 osób w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. Realizacja zadania zgodnie ze standardami Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.
2. Termin i miejsce realizacji zadania:
1) realizacja zadania przewidziana jest w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.;
2) lokalizacja w pomieszczeniach Dworca PKP przy ul. Dworocowej w Chodzieży.
3. Warunki realizacji zadania:
1) Podmiot przyjmujący realizację zadania będzie zobowiązany do:
a) przyjęcia co najmniej 15 pensjonariuszy DDS-W skierowanych przez kierownika MOPS w Chodzieży;

b) zapewnienia utrzymania bieżącej działalności Dziennego Domu "Senior-Wigor" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
c) DDS-W będzie czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,
d) zapewnienia całodziennej pomocy dla pensjonariuszy DDS-W przez pracownika zatrudnionego przez podmiot przyjmujacy realizację zadania,

e) zapewnieninia ogólnorozwojowych zajęć ruchowych dla pensjonariuszy dwa razy po 45 minut w tygodniu, odbywających się pod okiem fizjoterapeuty, zarówno wewnątrz DDS-W, jak i na wolnym powietrzu,
f) zapewnienia terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, bądź inne - według potrzeb) - 90 minut w tygodniu,
g) zapewnienia indywidualnych konsultacji i porad specjalistów - psychologa (120 minut w tygodniu) i innych w zależności od potrzeb i oczekiwań,
h) zapewnienia zajęć komputerowych w ramach wolontariatu młodzieży i integracji międzypokoleniowej,
i) zapewnienia codziennie ciepłego posiłku dla pensjonariuszy DDS-W,
j) zapewnienia środków czystości,
k) zatrudnienia pracownika DDS-W w pełnym wymiarze godzin,
l) zapewnienia pielęgniarki bądź fizjoterapeuty w wymiarze 8 godzin w miesiącu,
m) zapewnienia lekarza specjalisty w zależności od potrzeb w wyymiarze 3 godzin w miesiącu,
n) zapewnienia prowadzącego terapię zajęciową w wymiarze 6 godzin w miesiącu.


§ 4. 1 W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
3. Termin składania ofert: oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2016 r., do godziny 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty.
Środki przeznaczone na jedno zadanie nie będą dzielone pomiędzy kilku oferentów. Do kadego zadania zostanie wybrany jeden wykonawca. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.
5. NOWY WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź pod linkiem:

http://poradnik.ngo.pl/files/1poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne_sierpien2016/rozporzadzenie_w_sprawi
e_wzorow_ofert_i_ramowych_wzorow_umow.pdf

§ 5. 1. Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania.
2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.

3. Termin realizacji zadań ogłoszonuych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.
4. w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, fakturami, itp.);
5. Dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
7. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
8. Pobieranie opłat od beneficjentów: jeżeli oferent przewiduje pobieranie opłat od beneficjentów, to informację o tym należy zawrzeć we wniosku.
§ 6. Wybór oferty
1. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".
2. Termin wyboru oferty: 30 grudnia 2016 r.
3. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
12) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 20 grunia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl
5. Po dokonaniu wyboru ze zleceniobiorcą zostanie zawarta pisemna umowa na realizację zadania i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowyo wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

6. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie w umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ