noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 29.07.2016
Liczba wyświetleń: 4006
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 66/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 i 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność
statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź
wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) beneficjentami będą dzieci niepełnosprawne z Miasta Chodzieży do momentu ustania ich obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki, zajęcia bądą odbywać się w dni nauki szkolnej;
2) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach
informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież;
3) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o
pożytku publicznym i o wolontariacie;
4) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 września 2016 r. do 31
grudnia 2016 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia
zadania;
5) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji
pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w
kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie
z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami -
umowami, fakturami, itp.);
6) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
7) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z
podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r., w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.
6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy
informację o tym zamieścić we wniosku.
7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w
Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc
8. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i
podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego
dokumentu niż odpis z KRS,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015,
4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania się środki
publiczne,
5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich
załącznikach,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w
odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).
8) tytuł prawny do lokalu, w którym wykonywanie będzie zadanie.
9) w ofercie należy zawrzeć informację o realizacji dowozu beneficjentów.
9. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem
poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty.
Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
10. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu
ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
11. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta, więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
12. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w
sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie
podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".
13. Termin wyboru oferty: 22 sierpnia 2016 r
14. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia
19 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i
w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl
15. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań
publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cyt. wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas
określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku
warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru
określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ