DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 9.12.2015
Liczba wyświetleń: 3528
PDF
DRUKUJ
ZARZĄDZENIE NR 102/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 9 grudnia 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016, zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą:
 
"Wyposażenie oraz bieżąca działalność Dziennego Domu Senior - WIGOR"
 
1) Zadanie polegać będzie na wyposażeniu oraz zapewnieniu bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” dla 15 osób w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.
2) Na realizację zadania Gmina Miejska w Chodzieży przeznacza 265.000,00 zł.
3) Gmina Miejska w Chodzieży w roku 2015 przeznaczyła 1.000,00 zł w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania polegającego na uroczystej inauguracji oraz organizacji dnia adaptacyjnego dla uczestników "Dziennego Domu Senior-Wigor".
2. Termin i miejsce realizacji zadania:
1) realizacja zadania przewidziana jest w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2) Dzienny Dom będzie mieścił się w pomieszczeniach Dworca PKP przy ul. Dworcowej w Chodzieży.
3. Warunki realizacji zadania:
1) Podmiot przyjmujący realizację zadania będzie zobowiązany do:
a) przyjęcia co najmniej 15 pensjonariuszy DDS-W skierowanych przez kierownika MOPS w Chodzieży;
b) zapewnienia utrzymania, wyposażenia i bieżącej działalności Dziennego Domu "Senior-Wigor" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., włączając w to wszelkie opłaty takie jak: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, opłaty abonamentowe (takie jak RTV, telefon, internet itp),
c) DDS-W będzie czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00
d) zakupu wyposażenia i sprzętu specjalistycznego potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania DDS-W zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
e) zapewnienia całodziennej pomocy dla pensjonariuszy DDS-W przez pracownika zatrudnionego przez podmiot przyjmujący realizację zadania
f) zapewnienia ogólnorozwojowych zajęć ruchowych dla pensjonariuszy dwa razy po 45 minut w tygodniu, odbywających się pod okiem fizjoterapeuty, zarówno wewnątrz DDS-W, jak i na wolnym powietrzu
g) zapewnienia terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, bądź inne - według potrzeb) - 90 minut w tygodniu
h) zapewnienia indywidualnych konsultacji i porad specjalistów - psychologa (120 minut w tygodniu) i innych w zależności od potrzeb i oczekiwań
i) zapewnienia zajęć komputerowych w ramach wolontariatu młodzieży i integracji międzypokoleniowej
j) stworzenia wewnątrzpokoleniowych grup wsparcia - bazy osób starszych chętnych do działania na rzecz pomocy innym osobom starszym
k) zapewnienia codziennie ciepłego posiłku dla pensjonariuszy DDS-W
l) zapewnienia środków czystości
m) zatrudnienia pracownika DDS-W w pełnym wymiarze godzin
n) zapewnienia pielęgniarki w wymiarze 8 godzin w miesiącu
o) zapewnienia fizjoterapeuty w wymiarze 8 godzin miesiącu
p) zapewnienia lekarza specjalisty w zależności od potrzeb w wymiarze 3 godzin w miesiącu
q) zapewnienia prowadzącego terapię zajęciową w wymiarze 6 godzin w miesiącu
2) W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.),
3) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji, dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
4. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
5. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
6. Termin składania ofert: oferty na realizację zadania, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r do godz. 15.00, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.
7. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
8. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf
9. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014,
4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,
5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).
10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.
11. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
12. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
12) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
13. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
14. Termin wyboru oferty: 31 grudnia 2015 r. .
15. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 30 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
16. Po dokonaniu wyboru ze zleceniobiorcą zostanie zawarta pisemna umowa na realizację zadania i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
17. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie w umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
18. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
19. Trwałość projektu przewidywana jest na 10 lat.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2015
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Specyfikacja wyposażenia Dziennego Domu "Senior-Wigor"
1. Pomieszczenie gospodarcze (2.2) – 11,37 m2:
a) pralka – 1 szt.,
b) suszarka składana, duża – 1 szt.,
c) żelazko – 1 szt.,
d) deska do prasowania – 1 szt.,
e) zamykana szafka wisząca nad pralkę, wykonana z płyty meblowej, o wys. 60 cm, szer. 60 cm, gł. 30 cm – 1 szt.,
f) szafka szatniowa metalowa, kolor biały, o wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm – 4 szt.,
g) wieszak z haczykami ścienny – 1 szt.
2. Gabinet I (2.3.) – 15,55 m2:
a) stół na metalowych nogach z blatem z melaminy, biały, o szer. 125 cm, gł. 75 cm, wys. 74cm – 2 szt.,
b) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 8 szt.,
c) stolik kawowy z blatem o konstrukcji „plastra miodu”, wykończony płytą pilśniową i wiórową, okleinowany
okleiną w kolorze imitacja dębu, o szer. 55 cm, gł. 55 cm, wys. 45 cm – 2 szt.,
d) wieszak stojący, metalowy, biały – 1 szt.,
e) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 1 szt.,
f) rolety okienne – 3 szt.
3. Gabinet II (2.4.) – 17,70 m2:
a) biurko na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z melaminy, kolor
stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, szer. 160cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm - 1 szt.,
b) osłona przednia do biurka o szer. 160 cm, kolor Jasny Grafit – 1 szt.,
c) nadstawka do biurka pod monitor – kolor biały – 1 szt.,
d) wózek komputerowy na kółkach pod stację komputera stacjonarnego – 1szt.,
e) krzesło biurowe, obrotowe, na kółkach, z regulowaną wysokością, regulowanym odchyleniem oparcia,
regulowanym zagłówkiem – tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim – 1 szt.,
f) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 2 szt.,
g) kontener biurowy, z szufladami, kolor obudowy i frontów Biały, o szer. 42 cm, gł. 80cm, wys. 74 cm – 1 szt.,
h) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały, kolor frontów
Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 114 cm – 3 szt.,
i) szafka aktowa, nadstawka, otwarta, kolor obudowy Jasny grafit, o szer. 80 cm, gł. 42cm, wys. 40 cm – 4 szt.,
j) szafka aktowa, nadstawka, zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały,
kolor frontów Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 74 cm – 1 szt.
k) regał aktowy otwarty, kolor obudowy Biały, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 184,5 cm 1 szt.,
l) wieszak stojący, metalowy, biały – 1 szt.,

m) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 1szt.,
n) lampa stojąca biurkowa z regulowanym kloszem, kolor biały – 1 szt.,
o) rolety okienne – 3 szt.
4. Gabinet III (2.5.) – 16,77 m2 :
a) biurko na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z melaminy, kolor
stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, o szer. 160cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm – 1 szt.,
b) osłona przednia do biurka o szer. 160 cm, kolor Jasny Grafit – 1 szt.,
c) biurko na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z melaminy, kolor
stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, o szer. 140cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm – 2 szt.,
d) osłona przednia do biurka o szer. 140 cm, kolor Jasny Grafit – 2 szt.,
e) krzesło biurowe, obrotowe, na kółkach, z regulowaną wysokością, regulowanym odchyleniem oparcia,
regulowanym zagłówkiem – tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim – 3 szt.
f) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 3 szt.,
g) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały, kolor frontów
Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 220 cm – 1 szt.,
h) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały, kolor frontów
Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 114 cm – 1 szt.,
i) szafka aktowa, nadstawka, otwarta, kolor obudowy Jasny grafit, o szer. 80 cm, gł. 42cm, wys. 40 cm – 1 szt.,
j) kontener biurowy, z szufladami, kolor obudowy i frontów Biały, o szer. 43 cm, gł. 60cm, wys. 55 cm – 3 szt.,
k) wieszak stojący, metalowy, biały – 1 szt.,
l) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 1szt.,
m) lampa stojąca biurkowa z regulowanym kloszem, kolor biały – 3 szt.
5. Gabinet IV (2.6.) – 17,81 m2:
a) biurko na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z melaminy, kolor
stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, o szer. 160cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm – 2 szt.,
b) osłona przednia do biurka o szer. 160 cm, kolor Jasny Grafit – 2 szt.,
c) krzesło biurowe, obrotowe, na kółkach, z regulowaną wysokością, regulowanym odchyleniem oparcia,
regulowanym zagłówkiem – tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim – 2 szt.,
d) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 2 szt.,
e) kontener biurowy, z szufladami, kolor obudowy i frontów Biały, o szer. 42 cm, gł. 80cm, wys. 74 cm – 2 szt.,
f) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały, kolor frontów
Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 220 cm – 1 szt.,
g) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały, kolor frontów
Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 114 cm – 2 szt.,
h) szafka aktowa, nadstawka, otwarta, kolor obudowy Jasny grafit, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 40 cm – 4 szt.,
i) wieszak stojący, metalowy, biały – 1 szt.,
j) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 1szt.,
k) lampa stojąca biurkowa z regulowanym kloszem, kolor biały – 2 szt.
6. Gabinet V (2.7.) – 15,75 m2:
a) biurko na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z melaminy, kolor
stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, o szer. 160 cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm – 2 szt.m
b) osłona przednia do biurka o szer. 160 cm, kolor Jasny Grafit – 2 szt.,
c) krzesło biurowe, obrotowe, na kółkach, z regulowaną wysokością, regulowanym odchyleniem oparcia,
regulowanym zagłówkiem – tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim – 2 szt.,
d) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 2 szt.,
e) kontener biurowy, z szufladami, kolor obudowy i frontów Biały, o szer. 42 cm, gł. 80cm, wys. 74 cm – 2 szt.
f) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały, kolor frontów
Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 114 cm – 4 szt.,
g) szafka aktowa, nadstawka, otwarta, kolor obudowy Jasny grafit, o szer. 80 cm, gł. 42cm, wys. 40 cm – 6 szt.,
h) nadstawka do biurka pod monitor – kolor biały – 1 szt.,
i) wózek komputerowy na kółkach pod stację komputera stacjonarnego – 1 szt.,
j) wieszak stojący, metalowy, biały – 1 szt.,
k) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 1szt.,
l) lampa stojąca biurkowa z regulowanym kloszem, kolor biały – 2 szt.
7. Pomieszczenie ogólne (2.8.) – 198,97 m2:
a) biurko na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z melaminy, kolor
stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, o szer. 160cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm – 4 szt.,
b) panel dzielący do biurka o szer. 160 cm, kolor: Jasny Grafit – 3 szt.,
c) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 12 szt.
d) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze zielonym, z możliwością składowania – 24 szt.,
e) stół na metalowych nogach z blatem z melaminy, biały, o szer. 125 cm, gł. 75 cm, wys. 74cm – 6 szt.,
f) wewnętrzna gablota informacyjna zamykana na klucz, z frontem oszklonym, o szer. 100cm, wys. 75 cm – 1 szt.,
g) kserokopiarka – 1 szt.,
h) wózek komputerowy na kółkach pod stację komputera stacjonarnego – 4 szt. ,
i) komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą i myszką – 4 szt.,
j) sofa modułowa, tapicerka w kolorze szarym, tkanina o wysokiej klasie ścieralności, dużej odporności na brud,
moduł dwuosobowej kanapy – 2 szt.,
k) sofa modułowa, tapicerka w kolorze szarym, tkanina o wysokiej klasie ścieralności, dużej odporności na brud,
moduł jednoosobowy – 4 szt.,
l) sofa modułowa, tapicerka w kolorze szarym, tkanina o wysokiej klasie ścieralności, dużej odporności na brud,
moduł narożny – 2 szt.,
m) stolik kawowy z blatem o konstrukcji „plastra miodu”, wykończony płytą pilśniową i wiórową, okleinowany
okleiną w kolorze imitacja dębu, o szer. 55 cm, gł. 55 cm, wys. 45 cm – 6 szt.,
n) fotel na drewnianych nóżkach ze zmienianym pokryciem, rama z litego drewna, płyty wiórowej i płyty
pilśniowej, siedzisko z pianki poliuretanowej, tapicerowany ciemnoszarą tkaniną – 6 szt.,
o) telewizor z możliwością zawieszenia na ścianie 55'' – 1 szt.,
p) odtwarzacz płyt DVD – 1 szt.,
q) podstawa regału mobilnego, kolor korpusu Biały, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 80 cm – 3 szt.,
r) zakończenie lewe/prawe regału mobilnego, kolor Jasny Grafit, o szer. 46 cm, wys. 84cm – 2 szt.,
s) stelaż w kształcie ramy zamkniętej, metalowy do regału mobilnego, kolor Biały, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys.
15 cm – 3 szt.,
t) drzwi do regału mobilnego, kolor Dąb Nova, o szer. 39 cm, wys. 39 cm – 4 szt.,
u) kontener wkład do regału mobilnego, kolor Dąb Nova, o szer. 39 cm, gł. 39 cm, wys.39 cm – 2 szt.,
v) system mobilnych ścianek działowych wykonanych z płyt paździerzowo-papierowych oklejonych tkaniną w
kolorze turkusowym w aluminiowej ramie, lekkie, łączące się za pomocą plastikowych złączek pod różnym
kątem – 2 szt. ścianek o szer. 160 cm i wys. 180 cm, 6 szt. ścianek o szer. 80 cm i wys. 180 cm, komplet złączek
w) ekologiczne donice kieszeniowe z syntetycznego materiału o obojętnym ph, o szer. 41 cm, wys. 44 cm – 18
szt.,
x) tablica korkowa w drewnianej ramie, o szer. 250 cm, wys. 125 cm – 1 szt.,
y) lampa podłogowa, bardzo duża, z regulowaną wysokością, podstawa na kółkach, kolor zielony, niebieski lub
żółty, o wys. ok. 200-250 cm– 3 szt.,
z) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 16 szt.,
8. Salka konferencyjna (2.9.) – 53,18 m2:
a) stół konferencyjny na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z
melaminy, kolor stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, o szer. 200 cm, gł. 100 cm, wys. 74 cm – 6 szt.,
b) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 24 szt.,
c) podstawa regału mobilnego, kolor korpusu Biały, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 80 cm – 5 szt.,
d) zakończenie lewe/prawe regału mobilnego, kolor Jasny Grafit, o szer. 46 cm, wys. 84cm – 2 szt.,
e) stelaż w kształcie ramy zamkniętej, metalowy do regału mobilnego, kolor Biały, o szer.80 cm, gł. 42 cm, wys.
15 cm – 5 szt.,
f) drzwi do regału mobilnego, kolor Dąb Nova, o szer. 39 cm, wys. 39 cm – 8 szt.,
g) kontener wkład do regału mobilnego, kolor Dąb Nova, o szer. 39 cm, gł. 39 cm, wys. 39 cm – 6 szt.,
h) projektor montowany do sufitu – 1 szt.,
i) ekran projekcyjny spuszczany automatycznie spod sufitu – 1 szt.,
j) rama aluminiowa do zdjęć, o szer. 120 cm, wys. 90 cm – 3 szt.,
k) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 6 szt.
9. Gabinet VI (2.10.) – 16,51 m2:
a) biurko na nogach w kształcie ramy zamkniętej, na stelażu metalowym, z blatem prostokątnym z melaminy, kolor
stelaża: Biały, kolor blatu: Dąb Nova, o szer. 160 cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm – 1 szt.,
b) osłona przednia do biurka o szer. 160 cm, kolor Jasny Grafit – 1 szt.,
c) krzesło biurowe, obrotowe, na kółkach, z regulowaną wysokością, regulowanym odchyleniem oparcia,
regulowanym zagłówkiem – tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim – 1 szt.,
d) krzesła na konstrukcji metalowej z rurki aluminiowej o profilu okrągłym, tapicerowane tkaniną poliestrową w
kolorze niebieskim, z możliwością składowania – 1 szt.,
e) kontener biurowy, z szufladami, kolor obudowy i frontów Biały, o szer. 42 cm, gł. 80cm, wys. 74 cm – 1 szt.,
f) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, kolor obudowy Biały, kolor frontów
Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 220 cm – 2 szt.,
g) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, z półkami otwartymi, kolor obudowy
Biały, kolor frontów Dąb Nova, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 220 cm R3 – 1 szt.,
h) szafa aktowa zamykana frontami skrzydłowymi z zamkami patentowymi, z półkami otwartymi, kolor obudowy
Biały, kolor frontów Dąb Nova, o szer. 40 cm, gł. 42 cm, wys. 220 cm – 1 szt.,
i) szafka aktowa, nadstawka, otwarta, kolor obudowy Jasny grafit, o szer. 80 cm, gł. 42cm, wys. 40 cm – 1 szt.,
j) fotel na drewnianych nóżkach ze zmienianym pokryciem, rama z litego drewna, płyty wiórowej i płyty
pilśniowej, siedzisko z pianki poliuretanowej, tapicerowany ciemnoszarą tkaniną – 2 szt.,
k) stolik kawowy z blatem o konstrukcji „plastra miodu”, wykończony płytą pilśniową i wiórową, okleinowany
okleiną w kolorze imitacja dębu, o szer. 55 cm, gł. 55 cm, wys. 45 cm – 1 szt.,
l) wieszak stojący, metalowy, biały – 1 szt.
m) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 1szt.,
n) lampa stojąca biurkowa z regulowanym kloszem, kolor biały – 1 szt.
10. Kuchnia (2.14.) – 13,57 m2:
a) szafka dolna z trzema szufladami zewnętrznymi, o szer. 80 cm, gł. 60 cm, wys. 90 cm (z blatem) – 3 szt.,
b) szafka dolna z trzema szufladami zewnętrznymi, o szer. 60 cm, gł. 60 cm, wys. 90 cm (z blatem) – 3 szt.,
c) szafka pod zlewozmywak z jedną szufladą zewnętrzną – dostosowaną do pojemników na śmieci, o szer. 80 cm,
gł. 60 cm, wys. 90 cm (z blatem) – 1 szt.,
d) front do zmywarki do zabudowy, o szer. 60 cm – 1 szt.,
e) szafka górna z półką, otwierana drzwiami skrzydłowymi, o szer. 80 cm, gł. 40 cm, wys. 60cm – 4 szt.,
f) szafka górna z półką, otwierana drzwiami skrzydłowymi, o szer. 60 cm, gł. 40 cm, wys. 60cm – 4 szt.,
g) szafka górna na okap do zabudowy, otwierana drzwiami skrzydłowymi, o szer. 60 cm, gł. 40 cm, wys. 40 cm – 1
szt.,
h) blat kuchenny w kolorze naturalny dąb, o gr. 4 cm, gł. 60 cm, dł. łącznie ok. 650 cm,
i) piekarnik do zabudowy – 1 szt.,
j) okap do zabudowy szafkowej – 1 szt.,
k) czajnik elektryczny – 1 szt.,
l) szafkowa suszarka do naczyń – 1 szt.,
m) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 2 szt.,
11. Pomieszczenie ogólne (2.15.) – 153,99 m2:
a) lustro – na całej ścianie po lewej stronie od wejścia – 1 szt.,
b) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 19 szt.,
12. Jadalnia (2.16.) – 22,10 m2:
a) podstawa regału mobilnego, kolor korpusu Biały, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 80 cm – 3 szt.,
b) podstawa regału mobilnego, kolor korpusu Biały, o szer. 80 cm, gł. 42 cm, wys. 119cm – 2 szt.,
c) zakończenie lewe/prawe regału mobilnego, kolor Jasny Grafit, o szer. 46 cm, wys. 123 cm – 2 szt.,
d) stelaż w kształcie ramy zamkniętej, metalowy do regału mobilnego, kolor Biały, o szer.80 cm, gł. 42 cm, wys.
15 cm – 5 szt.,
e) drzwi do regału mobilnego, kolor Dąb Nova, o szer. 39 cm, wys. 39 cm – 10 szt.,
f) kontener wkład do regału mobilnego, kolor Dąb Nova, o szer. 39 cm, gł. 39 cm, wys.39 cm – 4 szt.,
g) telewizor z możliwością zawieszenia na ścianie 45'' – 1 szt.,
h) odtwarzacz płyt DVD – 1 szt.,
i) rama aluminiowa do zdjęć, o szer. 120 cm, wys. 90 cm – 3 szt.,
j) lampa sufitowa natynkowa, dostosowana do wymagań biura, o szer. 60 cm, gł. 60 cm – 6szt.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ