noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Regulamin Komisji Konkursowej
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 25.08.2014
Liczba wyświetleń: 3968
PDF
DRUKUJ
grafika

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu turystyki i krajoznawstwa.


§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej
trzech członków Komisji.

2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
obecni na posiedzeniu.

3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza
Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga
głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego
w Chodzieży.


§ 2. 1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają
wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do
konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
2. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu
konkursu będą uznane za nieważne. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według
obowiązującego wzoru.
3. Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej
wspomnianej ustawy zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.


§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczną projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich
podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.


§ 4. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania
Burmistrzowi Miasta Chodzieży.


§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.


§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do
publicznej wiadomości.


§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:
1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
2) wielkość przyznanej dotacji.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ