003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Zarządzenie ws zmiany zarządzenia o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 6.06.2014
Liczba wyświetleń: 4515
PDF
DRUKUJ
grafika

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2014
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 6 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży.


Na podstawie art.15 ust. 2h i ust 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz §2 Uchwały nr XL/350/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014, zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Uchyla się Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży


§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 6 czerwca 2014 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert


Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji 

 

 

UZASADNIENIE
 
W związku z błędem pisarskim, omyłkowym wpisaniem w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży, w pozycjach 10. oraz 14. dotyczących realizacji zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto", oferentów: Fundacja Tęczowe Dzieciństwo im. Janusza Korczaka w Chodzieży oraz Uczniowski Klub Sportowy Delfinek w Chodzieży, którzy to oferenci winni być umieszczeni w kolejnej sekcji tabeli, dotyczącej realizacji zadania: „Orgazniacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście", uchyla się ww. Zarządzenie.
 
W celu precyzyjnego przekazania informacji o wyborze ofret zasadne było przyjęcie zarządzenia o zmianie Zarządzenia nr 69/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ