003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport 2013
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 21.01.2013
Liczba wyświetleń: 6239
PDF
DRUKUJ
grafika

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 21 stycznia 2013 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży 

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie § 5 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r.(DZ. URZ. 2010.260.4916) w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz zgodnie z przepisami uchwały nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. (DZ. URZ. 2011.91.1546) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe określone w § 4 w tej uchwały w roku 2013 zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

1) Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2012 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków. 

 

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2012

1

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych

124.000 PLN

126.000 PLN

2) W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby spełniające łącznie wszystkie warunki określone w § 4 wyżej cytowanej uchwały: 

a) działające na terenie miasta Chodzieży, 

b) prowadzące zajęcia dla mieszkańców Miasta Chodzieży, 

c) niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

d) finansowy wkład własny klubu w realizację zadania wynosi co najmniej 20%. 

3) Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania, 

4) Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków: , 

a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież 

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa uchwała nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r., 

c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 15 lutego 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania. 

5) Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, oraz dopiskiem „SPORT" należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2013 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2. 

6) Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku. 

7) Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: 
 http://chodziez.pl/portal/download/file_id/636/pid/115.html 

8) Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

b) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z 

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012, bądź 2011, 

d) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne, 

e) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach, 

f) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad, 

g) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności). 

9) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów. 

10) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega i dopiskiem „SPORT". W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. 

11) Kryteria wyboru oferty: 

a) merytoryczna zgodność z treścią zadania, 

b) wartość merytoryczną projektu, 

c) całkowity koszt realizacji projektu, 

d) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena 

wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności 

i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 

d) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży, 

e) możliwość realizacji zadania przez oferenta, 

f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania, 

g) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich 

podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty, 

h) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł, 

i) wysokość wkładu osobowego oferenta, 

j) ilość beneficjentów, 

k) okres realizacji zadania, 

l) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, 

ł) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, 

m) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego. 

12) Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny" 

13) Termin wyboru oferty: 14 lutego 2013 r. 

14) Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 13 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl 

15) Warunki realizacji zadania publicznego. 

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania. 

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ