DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 18.01.2013
Liczba wyświetleń: 5975
PDF
DRUKUJ
grafika

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży 

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2013 zadań publicznych z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej. 

1) Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2012 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków. 

 

lp

nazwa zadania

kwota przeznaczona na realizację zadania

kwota przeznaczona na realizację analogicznych zadań w roku 2012

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

1

Całoroczna działalność społeczna i proekologiczna na terenie Miasta Chodzieży oraz organizacja ogólnodostępnej plenerowej wystawy plonów i ogólnodostępnej imprezy plenerowej o charakterze ekologicznym dla dzieci z miasta Chodzieży

10.500,00 zł

10.500,00 zł

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niedowidzących i niewidomych z Miasta Chodzieży

4.000,00 zł

5.000,00 zł

3

Organizacja rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z Miasta Chodzieży

4.000,00 zł

3.000,00 zł

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu

4

organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu

4.000,00 zł

4.000,00 zł

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

5

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

5.000,00 zł

4.500,00 zł

W zakresie pomocy społecznej

6

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży

18.000,00 zł

18.000,00 zł

2) W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

3) Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź 

wsparcia wykonania zadania, 

a) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł, 

b) w pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określone w umowie. 

4) Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków: 

a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, 

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, 

c) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 11 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania, 

d) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, fakturami, itp.), 

e) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji, 

f) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania, 

g) w przypadku prowadzenia świetlicy środowiskowej beneficjentami ostatecznymi zadania są dzieci i młodzież z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, 

- uczestnikom zajęć w świetlicy wykonawca zapewni wyżywienie w postaci co najmniej dwóch posiłków, 

- świetlica będzie realizować działania w zakresie wspomagania socjalizacji uczęszczających do niej dzieci i młodzieży, zajęcia o charakterze pomocy w nauce, ogólnodydaktyczne, ruchowe oraz związane z rozwojem zainteresowań uczęszczających do niej dzieci i młodzieży. 

5) Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, 

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2. 

6) Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku. 

7) Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadaniapublicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych: 

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc 

 http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf 

8) Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status 

prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

b) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty 

i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego 

dokumentu niż odpis z KRS, 

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 bądź 2011, 

d) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki 

publiczne, 

e) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach, 

f) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad, 

g) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej 

w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności). 

9) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty 

kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie 

mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów. 

10) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu 

ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku 

złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. 

11) Kryteria wyboru oferty: 

a) merytoryczna zgodność z treścią zadania, 

b) wartość merytoryczną projektu, 

c) całkowity koszt realizacji projektu, 

d) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena 

wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 

d) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży, 

e) możliwość realizacji zadania przez oferenta, 

f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania, 

g) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich 

podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty, 

h) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł, 

i) wysokość wkładu osobowego oferenta, 

j) ilość beneficjentów, 

k) okres realizacji zadania, 

l) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, 

ł) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, 

m) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego. 

12) Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, 

powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny". 

13) Termin wyboru oferty: 11 lutego 2013 r. 

14) Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 8 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta 

Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl 

15) Warunki realizacji zadania publicznego. 

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizacjęzadań 

publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie 

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowyo wykonanie zadania publicznego 

i wzoru sprawozdania z wykonania zadania. 

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku 

warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania. 

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania. 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ