noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 2.03.2012
Liczba wyświetleń: 7771
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 19/2012 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

Na podstawie § 5 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r.(DZ. URZ. 2010.260.4916) w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz zgodnie z przepisami uchwały nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. (DZ. URZ. 2011.91.1546) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:

 


§ 1. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe określone w § 4 w tej uchwały w roku
2012 zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
§ 2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 marca 2012 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie § 5 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r.(DZ. URZ. 2010.260.4916) w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz zgodnie z przepisami uchwały nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. (DZ. URZ. 2011.91.1546) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe określone w § 4 w tej uchwały w roku 2012 zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.


1) Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2011 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2011

1

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych.

126.000 PLN

 

182.000 PLN

2) W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby spełniające łącznie wszystkie warunki określonew §
4 wyżej cytowanej uchwały:
a) działające na terenie miasta Chodzieży,
b) prowadzące zajęcia dla mieszkańców Miasta Chodzieży,
c) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
d) finansowy wkład własny klubu w realizację zadania wynosi co najmniej 20%.
3) Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania,
4) Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa uchwała nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r.,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 26 kwietnia 2012 r. do 30 listopada 2012 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.
5) Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, oraz dopiskiem „SPORT” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2012 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.
6) Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
7) Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

 

http://chodziez.pl/portal/download/file_id/636/pid/115.html


8) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011, bądź 2010,
d) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,
e) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,
f) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
g) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).
9) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
10) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega i dopiskiem „SPORT”. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
11) Kryteria wyboru oferty:
a) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
b) ilość beneficjentów,
c) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
d) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
e) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
f) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
g) dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
12) Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”

13) Termin wyboru oferty: 23 marca 2012 r.
14) Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 22 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
15) Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizacjęzadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ