DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - styczeń 2012
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 17.01.2012
Liczba wyświetleń: 8414
PDF
DRUKUJ

Poniżej publikujemy zarządzenie Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2012.

 

Zarządzenie Nr 8/2012
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia

OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz §2 Uchwały nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2012, zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ratownictwa i ochrony ludności; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


§ 2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 17 stycznia 2012 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży 


Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2012 zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocjii organizacji wolontariatu; ratownictwa i ochrony ludności; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


1) Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2011 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

    

lp

Nazwa

Kwota przeznaczona na realizację zadania  

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2011

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

1

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

10.500 PLN

11.408 PLN

2

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

33.000 PLN

33.120 PLN

3

Organizacja działań rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących

8.000 PLN

7.912 PLN

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

4

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

4.500 PLN

12.000 PLN

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu

5

organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu

4.000 PLN

2.000 PLN

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

6

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

9.000 PLN

9.900 PLN

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

 

7

Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

8

Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

9

promocja tradycji i historii Chodzieży,

5.000 PLN

5.000 PLN

 

2) W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

3) Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania,

a) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł,

b) w pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określone w umowie.

4) Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,

c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 9 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania,

d) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.),

e) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji,

f) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5) Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2012 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

6) Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7) Wzór oferty : stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadaniapublicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:


http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf 

8) Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011, bądź 2010,

d) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,

e) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

f) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,

g) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).

9) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

10) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

11) Kryteria wyboru oferty:

a) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
b) ilość beneficjentów, 
c) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, 
d) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, 
e) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, 
f) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, 
g) dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

12) Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”

13) Termin wyboru oferty: 8 lutego 2012 r.

14) Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 1 lutego 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

15) Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizacjęzadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżejrozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowyo wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartejna czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysurealizacji zadania.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ