noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Regulamin komisji konkursowej - świetlica środowiskowa
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 15.07.2011
Liczba wyświetleń: 6398
PDF
DRUKUJ
grafika

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2011
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 14 lipca 2011 r.

 

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: z zakresu pomocy społecznej pn: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży"


§1.1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej czterech członków Komisji.

2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§2.1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursu mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
3. Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.

§ 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
f) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

§ 5. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 6. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
b) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
c) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje przez komisję do publicznej wiadomości.

§ 8. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać :
a) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
b) wielkość przyznanej dotacji.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/Jacek Gursz/

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ