003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 26.04.2011
Liczba wyświetleń: 9228
PDF
DRUKUJ
grafika

Chodzież, 26 kwietnia 2011 r.

Nr PR.0155-16/11  
PR.0008.1.2011

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

działając na podstawie § 5 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r.(DZ. URZ. 2010.260.4916) w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz zgodnie z przepisami uchwały nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. (DZ. URZ. 2011.91.1546) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.,

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe określone w § 4 w tej uchwały
w roku 2011 zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku bieżącym oraz w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w bieżącym roku

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2010

 

 

1

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych

61.800 PLN

182.000 PLN

200.000 PLN


2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby spełniające łącznie wszystkie warunki określone
w § 4 wyżej cytowanej uchwały:
a. działające na terenie miasta Chodzieży,
b. prowadzące zajęcia dla mieszkańców Miasta Chodzieży,
c. niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
d. finansowy wkład własny klubu w realizację zadania wynosi co najmniej 20%.

3. Tryb przekazywania dotacji :
termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa uchwała nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. ,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 23 maja 2011 r. do 10 listopada 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, oraz dopiskiem „SPORT" należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://chodziez.pl/portal/download/file_id/636/pid/115.html

Do oferty należy dołączyć:
I. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
II. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
III. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010,
IV. oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,
V. oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega i dopiskiem „SPORT".

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny"

10. Termin wyboru oferty: 19 maja 2011 r.

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 16 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

12. Warunki realizacji zadania publicznego.
a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ