003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pożytek
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 26.04.2011
Liczba wyświetleń: 9202
PDF
DRUKUJ
grafika

Nr PR.0155-15/11
PR.524.1.2011
Chodzież, 26.04.2011 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2011 zadań publicznych z zakresu:

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji  i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2010

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji,

41.400 PLN

45.000 PLN

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2

promocja tradycji i historii Chodzieży,

5.000 PLN

7.000 PLN

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu

 

3

organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu

2.000 PLN

0 PLN

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

 

4

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

9.000 PLN

10.000 PLN

5

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

9.000 PLN

10.000 PLN

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji :
a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł
c) w  pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określone w umowie.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 23 maja 2011 r. do 10 listopada 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
 

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:

 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011006002501.pdf

 

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc


Do oferty należy dołączyć:

  1.  aktualny  odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne  dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób  go reprezentujących

  2. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

  3.  sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2010,

  4.  oświadczenie,  że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne

  5.  oświadczenie  o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we  wniosku, jak i we wszystkich załącznikach


    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego  wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.


W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.chodziez.pl/ w zakładce „Pożytek publiczny"

10. Termin wyboru oferty: 19 maja  2011 r.

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 16 maja 2011 r. w  Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

12. Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z  wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

/Jacek Gursz/

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ