noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie o konkursie ofert - rozwój sportu
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 4.02.2011
Liczba wyświetleń: 8364
PDF
DRUKUJ

 

Chodzież, 20 stycznia 2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie § 5 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe określone w § 4 w tej uchwały w roku 2011 zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2010

 

1

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych

182.000 PLN

200.000 PLN

 

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby spełniające łącznie wszystkie warunki określone
w § 4 wyżej cytowanej uchwały:

a. działające na terenie miasta Chodzieży,

b. prowadzące zajęcia dla mieszkańców Miasta Chodzieży,

c. niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

d. zrzeszające zawodników posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

e. finansowy wkład własny klubu w realizację zadania wynosi co najmniej 20%.

 

3. Tryb przekazywania dotacji :

termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

 

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa uchwała nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. ,

c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

 

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2011 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

 

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

 

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź

ze strony internetowej

 

Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  1. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 lub 2009,

  3. oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,

  4. oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

  5. wykaz zawodników posiadających licencję.

 

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

 

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.

 

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny"

 

10. Termin wyboru oferty: 14 lutego 2011 r.

 

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 5 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

 

12. Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

 

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ