mzk.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
DYREKTOR MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZAS NIEOZNACZONY
Wprowadzono:14.02.2020 | chodziez3
Liczba wyświetleń:352
PDF
DRUKUJ
POWRÓT


1. Lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczone do oddania w najem, oferowane w drodze  I przetargu ustnego nieograniczonego:


1) ul. Rynek 10 - lokal nr 6  - pow. użytkowa 144,15 m2, 
usytuowany w budynku wielolokalowym, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, poł. na działce ozn. nr ewid. 2375/2, zapisanej w KW PO1H/00018842/9,
składa się z pomieszczenia głównego, zaplecza nr I, zaplecza nr II, część sanitarna (wc), wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania z możliwością podłączenia instalacji gazowej,
przeznaczenie: cele handlowe i usługowo-handlowe,
stawka wywoławcza netto za 1 m2  wynosi 33,50 zł,
postąpienie wynosi 1 zł lub jego wielokrotność,
wysokość wadium wynosi  4 829,00 zł

2)  ul. Kościelna 3 - lokal nr 1 - pow. użytkowa 14,19 m2 ,
usytuowany w budynku wielolokalowym we Wspólnocie Mieszkaniowej, poł. na działce ozn. nr ewid. 1744, zapisanej w KW PO1H/00022942/1, budynek znajduje się na obszarze założenia urbanistycznego,
składa się z pomieszczenia głównego, część sanitarna (wc), wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną,
przeznaczenie: cele handlowe i usługowo – handlowe,
stawka wywoławcza netto za 1 m2 lokalu wynosi 13,00 zł,
postąpienie wynosi 1 zł lub jego wielokrotność,
wysokość wadium wynosi 184,47 zł,

3) ul. Jagiellońska 9 - lokal nr 1 - pow. użytkowa 54,90 m2 ,
usytuowany na parterze  budynku wielolokalowego we Wspólnocie Mieszkaniowej, poł. na działce ozn. nr ewid. 2253,/4, zapisanej w KW PO1H/24545/2, budynek znajduje się na obszarze założenia urbanistycznego i wpisanym do gminnej ewidencji zabytków,
składa się z pomieszczenia głównego, magazyn I, magazyn II, WC -zaplecze, WC- dla klientów, wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie sieć miejska (cieplik),
przeznaczenie: cele handlowe i usługowo, gastronomiczne,
stawka wywoławcza netto za 1 m2 lokalu wynosi 16,00 zł,
postąpienie wynosi 1 zł lub jego wielokrotność,
wysokość wadium wynosi 874,40 zł.2. Do stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stawka czynszu uzyskana w przetargu będzie podlegać corocznej waloryzacji z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS.
4. Najemca lokalu ponosi opłaty niezależne od wynajmującego (np. za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych), po podpisaniu właściwych umów z dostawcami. Najemca zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości (w części dotyczącej przedmiotu najmu).
5. Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
6. Przystępujący do przetargu mają obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu i warunkami najmu. Oględziny lokali  należy przeprowadzić po wcześniejszych uzgodnieniach. Szczegółowe informacje można uzyskać w godz. 7:00-15:00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież oraz telefonicznie pod numerem tel. 67-28-20-322 wew. 26 (e-mail: ).
7. W przypadku zamiaru prowadzenia w lokalu działalności, która wymaga zgody określonej odrębnymi przepisami, organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za brak wydania takiej zgody,  a przez to brak możliwości prowadzenia określonej działalności w lokalu.
8. Przetarg przeprowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 108/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 05.12.2016r. w sprawie regulaminu przetargów i rokowań na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży załączonego do niniejszego  ogłoszenia na stronie  www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/bip (zakładka lokale użytkowe -najem).
9. Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież, pokój nr 18.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej
w treści ogłoszenia. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia  25.02.2020 r. przelewem  na konto Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież w   SANTANER Bank Polska S.A. Oddział Chodzież  NR 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444.  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek MZGM. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu lokalu. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium jest zwracane w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, na wskazane konto oferenta.
11. Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a. dowód wpłaty wadium,
b. dowód tożsamości, a w przypadku pełnomocników osób fizycznych oraz przedstawicieli osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – dodatkowo, odpowiednio oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązana na rzecz tych podmiotów,
c. aktualny odpis:
- z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w przypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru,
d. umowę  spółki lub statut - w przypadku osób prawnych,
e. wypełnione oświadczenie o  zapoznaniu się z przedmiotem przetargu ( załącznik nr 1),
f. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych ( załącznik nr 2).
12. Przekazanie lokalu użytkowego i podpisanie umowy z przyszłym najemcą następuje  w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie - wadium przepada na rzecz właściciela. Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotności  miesięcznego czynszu, według  stawki czynszu ustalonej
w przetargu. W przypadku braku wpłaty kaucji w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz właściciela.
13. Umowa najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony z możliwością 3 miesięcznego wypowiedzenia. 
14. Czynsz najmu płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca
15. Organizator zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal, zmiany terminu przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

sp. Ko. M.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o I  przetargu ustnym nieograniczonym,
 z dnia ………………… 2020 r.


………………………………………………                Chodzież, ………………
………………………………………………
………………………………………………
Tel. …………………………………………

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:
1. Dokonałem oględzin  lokalu użytkowego położonego przy  ul. …………………………………… nr ……………………. w Chodzieży wystawionego w przetargu w dniu  ………………..…. r. W związku z powyższym własnoręcznym podpisem stwierdzam, że znany mi jest stan techniczny  lokalu oraz jego przydatność do zamierzonego użytku. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są warunki najmu i warunki przetargu.
2. W lokalu użytkowym  zamierzam prowadzić działalność
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
               / podać rodzaj działalności – branżę/                    ……………………………………………….
                        podpis oferenta

Załącznik nr 2 do ogłoszenia
o I  przetargu ustnym nieograniczonym,
 z dnia ……………….. 2020 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież - siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email:  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych:  
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.
Odbiorcy danych:
Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane w Biuletynie Informacji Publicznej, innym uczestnikom postępowania oraz osobom obecnym w toku przeprowadzania czynności przetargowych na podstawie i w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługujące prawa:  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w przetargu i zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika