DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Gospodarka
Krajowa Karta Dużej Rodziny
Wprowadzono:18.06.2014 | Maciej Strzeliński
Liczba wyświetleń:13732
PDF
DRUKUJ
POWRÓT

Program skierowany jest do: rodzin wielodzietnych , mających na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, w tym do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia Chodzieska Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Chodzieży, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej. Obowiązuje na terenie całego kraju.
Mieszkańcy Chodzieży mogą złożyć wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży , ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2
Do wniosku należy okazać:
przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży , ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2,Wydział Organizacyjny ,biuro 307 I piętro ( w celu okazania dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania o wydanie Karty), w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Jeżeli chcesz:
otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny zajrzyj na zakładkę na stronie www.chodziez.pl z podstawowymi informacjami na temat karty;
jeśli nie masz dostępu do internetu - w punkcie dostępu do BIP ( kancelaria Urzędu) umożliwiony zostanie dostęp do tych danych, telefonicznie : 67 28 25 701
pobrać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - w kancelarii UM w Chodzieży lub poprzez pobranie i wydrukowanie formularza wniosku ze strony www.chodziez.pl

Opłaty
Wydanie karty nie podlega opłacie.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.
Termin i sposób załatwienia
Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
Uchwała nr 85 Rady Ministrów  dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 755) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika