noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zmiany kryterium dochodowego od 1 marca 2019 r.
Wprowadzono:14.03.2019 | chodziez3
Liczba wyświetleń:320
PDF
DRUKUJ
POWRÓT


W 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży Dział Świadczeń Socjalnych wydał łącznie 563 decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych, z czego decyzji rozpatrzonych pozytywnie było 513, a rozpatrzonych odmownie – 50. Ogółem na ten cel gmina wydatkowała kwotę 640.254,00 zł.


W okresie bieżącym od 01.01.2019r. do 28.02.2019r. organ wydał w sprawach dodatków mieszkaniowych 93 decyzje na łączną kwotę 15.609,12 zł, w tym decyzji pozytywnych – 81, a odmownych – 12.


Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego bądź wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy świadczoną przez miasto, a realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, na rzecz gospodarstw domowych,  które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną nie są w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie m.in. kryteriów dochodowych. Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, uzyskany w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku              o przyznanie dodatku nie przekracza:
•175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1925 zł
•125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1375zł.
Od dnia 01.03.2019r. najniższa emerytura wynosi 1.100,00 zł.
Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 – dla 1 osoby;
2) 40 m2 – dla 2 osób;
3) 45 m2 – dla 3 osób;
4) 55 m2 – dla 4 osób;
5) 65 m2 – dla 5 osób;
6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).
Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy, że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.  Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Dane wykazane na wniosku musi potwierdzić zarządca. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy. Osoby wynajmujące mieszkanie muszą dostarczyć kserokopię umowy najmu oraz oryginał tej umowy- do wglądu. Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach oraz druki wzorów zaświadczeń o dochodach, jak również szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 - Sekretariat.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika